Rekrutacja do projektu trwa

3 października 2019

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE – Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na obszarze miasta Bytomia w województwie śląskim, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. 90 osób niesamodzielnych, które będą objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi/asystenckimi/specjalistycznymi (usługi w miejscu zamieszkania danej osoby).

Wsparcie jest adresowane w pierwszej kolejności do osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej. Od powyższych osób nie będziemy pobierać odpłatności za usługi asystenckie lub opiekuńcze. 

Korzystanie z usług asystenckich lub opiekuńczych jest możliwe również przez inne osoby niż wskazane w powyżej.
Osoby te zakwalifikujemy do wsparcia na podstawie listy rekomendowanych wniosków, oraz w miarę wolnych miejsc, po zapewnieniu wsparcia osobom preferowanym. Osoby takie będą zobowiązane do wnoszenia częściowej odpłatności za usługi asystenckie lub opiekuńcze.

W tej fazie naboru będziemy preferować następujących uczestników do proj.:

  • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z n. sprzężonymi, z n. intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
  • osoby lub rodziny doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek wskazanej w punkcie 27 Słownika pojęć regulaminu konkursu;
  • osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ, pod warunkiem, że zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dane osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ;
  • osoby mieszkujące samotnie;
  • osoby zamieszkujące na obszarze objętym lokalnym programem rewitalizacji .

Jedynym kryterium rekrutacji dla opiekunów osób niesamodzielnych będzie kolejność zgłoszeń.

Wpis został opublikowany na stronie lidera projektu