Rozpoczęliśmy realizację usług opiekuńczych

3 października 2019

Z początkiem miesiąca ruszyliśmy ze świadczeniem usług opiekuńczych w ramach zadania 1 „Świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania w Bytomiu”.  Usługi są świadczone w dni powszednie oraz w soboty, niedziele i święta oraz w godzinach nocnych.

Usługi realizowane będą wg wymagań Regulaminu konkursu, Załącznika nr 8 Minimalne wymagania świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej, Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 oraz w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Zakres usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania obejmuje w szczególności:

  • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
  • opiekę higieniczną,
  • pielęgnację zaleconą przez lekarza,
  • zapewnienie kontaktów z otoczeniem, wykazane w standardzie 2 Załącznika nr 8.

Wpis został opublikowany na stronie lidera projektu