Napisali o nas…

21 września 2010

 W dniu dzisiejszym, w Gazecie Pomorskiej  ukazał się artykuł dotyczący projektu "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na Kujawach i Pałukach".

Przypominamy, że grupą docelową projektu będą 64 osoby, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy (niedotyczących pracownika), w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Będą to osoby uprzednio pracujące u proacodawcy zatrudniającego mniej niż 20 praocwników, bądź rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych.

W ramach projektu odbędą się:

 • Warsztaty aktywizujące do poszukiwania nowej pracy;
 • Rozmowy indywidualne z psychologiem;
 • Rozmowy indywidualne z doradcą zawodowym;
 • Warsztaty rynku pracy;
 • Rozmowy z pośrednikiem pracy;
 • szkolenie "Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych";
 • szkolenie "Sekretariat z obsługa kadr";
 • szkolenie "Obsługa maszyn do robót drogowych";
 • szkolenie "Spawacz w metodzie 135";
 • szkolenie "Operator prac ziemnych".

Projekt zakłada również wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć własna działalność gospodarczą, w tym:

 • Szkolenie „ABC Przedsiębiorczości";
 • Wsparcie doradcze w zakresie biznesplanu;
 • Przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w wysokości do 40 000,00 zł;
 • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności;
 • Monitoring prowadzenia działalności.
Zapraszamy do lektury artykułu!
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.