Beneficjenci

6 października 2010

Projekt skierowany jest do 120 osób w wieku 45 i więcej lat,  pozostających bez zatrudnienia zamieszkujących na terenie powiatów inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego i nakielskiego, należące wyłącznie do następujących grup:

  • osoby nieaktywne zawodowo;
  • kobiety (w tym powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy);
  • osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. Mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinno i/lub zwierzęcą;
  • osoby niepełnosprawne;
  • osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników (planujemy udział co najmniej 10% takich osób).
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”, współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego