Regulamin uczestnictwa w projekcie

7 października 2010

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Żyję aktywnie w gminie Rojewo”
§ 1
Informacje ogólne o projekcie

1.    Projekt „Żyję aktywnie w gminie Rojewo”, zwany dalej projektem jest realizowany przez Fundację Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu, zwaną dalej Fundacją, z siedzibą przy ul. Dworcowej 65. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Gminy Rojewo.  

2.    Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.

3.    Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej oraz wiary we własne możliwości 40 mieszkańców gminy Rojewo w okresie 7 miesięcy trwania projektu. Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2010 roku do 31 marca 2011 roku.

4.    Biuro projektu mieści się pod adresem: ul. Dworcowa 65, 88 – 100 Inowrocław, tel./fax: (52) 357 62 15, zaś biuro partnera pod adresem Rojewo 8, 88-111 Rojewo, tel. (52) 351 13 20.

5.    Regulamin uczestnictwa w projekcie, zwany dalej regulaminem zawiera:

 • informacje ogólne o projekcie;
 • zasady organizacji warsztatów, szkoleń, doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy;
 • kryteria uczestnictwa w projekcie;
 • zasady rekrutacji;
 • zasady ukończenia i rezygnacji z udziału w projekcie.

6.    Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym regulaminem należy do Kierownika projektu w porozumieniu z Koordynatorem lokalnym, Specjalistą do spraw rozliczeń finansowych oraz Zarządem Fundacji.

§ 2
 Zasady organizacji szkoleń oraz doradztwa zawodowego i prawnego

1.    Projekt obejmuje przeprowadzenie:

 • Wsparcia psychologiczno – doradczego;
 • Szkolenia z zakresu wizerunku;
 • Szkolenia z zakresu florystyki, zdobienia przedmiotów, aranżacji wnętrz oraz architektury krajobrazu;
 • Szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera;
 • Szkolenia z zakresu podstaw przedsiębiorczości, organizacji agroturystyki i agrobiznesu;
 • Zajęć z organizacji czasu wolnego, aerobiku, turystyki pieszej i rowerowej;
 • Jednodniowego wyjazdu objazdowego po Kujawach;
 • Jednodniowego wyjazdu na targi agroturystyczne;
 • Dwudniowego wyjazdu do gospodarstwa agroturystycznego.

Działania skierowane są do 40 osób łącznie.

2.    Warsztaty i szkolenia odbywają się od poniedziałku do niedzieli w godzinach pomiędzy 8:00, a 20:00.

3.    Udział w projekcie jest bezpłatny.

4.    Każdy uczestnik projektu otrzyma bezpłatnie pakiet materiałów szkoleniowych oraz poczęstunek.

5.    W trakcie uczestnictwa w projekcie uczestnik jest zobowiązany do wzięcia udziału w ankietach ewaluacyjnych przeprowadzanych przez personel projektu.

6.    Warsztaty, szkolenia i doradztwo odbywają się na terenie gminy Rojewo.

7.    Każdy uczestnik ma obowiązek:

 • regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w szkoleniach;
 • każdorazowego potwierdzania obecności na liście obecności;
 • wykonywania zadań powierzonych przez trenerów i doradców;
 • informowania o planowanych nieobecnościach;
 • informowania z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze rezygnacji z projektu.
§ 3
Kryteria uczestnictwa w projekcie

1.     W projekcie uczestniczyć mogą mieszkańcy gminy Rojewo. Będą to osoby w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lata). Preferowane będą osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, a w szczególności osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne i kobiety nieaktywne zawodowo.

2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność karną określoną w art. 286 kodeksu karnego za umyślne podanie nieprawdziwych informacji w dokumentach składanych na potrzeby projektu.

§ 4
Zasady rekrutacji

1.    Rekrutacja oraz przyjmowanie zgłoszeń odbywa się w sposób otwarty w pierwszym miesiącu realizacji projektu, stwarzając możliwość zaangażowania się jak największej liczbie kobiet i mężczyzn.

2.    Pierwszym etapem rekrutacji jest zgłoszenie do biura projektu, które mieści się w siedzibie Partnera projektu, w celu zgłoszenia swojej osoby do udziału w projekcie. Dalsze etapy rekrutacji będą prowadzone wśród kandydatów, którzy według pozyskanych informacji, spełniają warunki uczestnictwa w projekcie.

3.    Dalsze etapy rekrutacji obejmują:
a)    kontakt osobisty lub telefoniczny opiekuna projektu z kandydatem w celu omówienia indywidualnej sytuacji zawodowej i społecznej kandydata oraz poinformowanie go o zaplanowanym rozpoczęciu jego ścieżki w projekcie.
b)    złożenie i podpisanie w terminie ustalonym z opiekunme projektu wymaganych dokumentów (najczęściej jest to pierwszy dzień zajęć w ramach ścieżki w projekcie):

 • deklaracji uczestnictwa w projekcie;
 • formularza zgłoszeniowego
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • oświadczenia na wyrażenie zgody na wykorzystywanie wizerunku;
 • innych oświadczeń, jeśli są konieczne ze względu na szczególną sytuację zawodową lub społeczną uczestnika.

4.    Nie złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów w terminie ustalonym z opiekunem jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie.

5.    Do projektu stworzona zostanie lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji uczestnika przed rozpoczęciem wsparcia lub nie złożenia wymaganych dokumentów w terminie na jego miejsce wpisana zostanie osoba z listy rezerwowej.

§ 5
Zasady ukończenia oraz rezygnacji z udziału w projekcie

1.    Beneficjent ukończy udziału w kolejnych formach wsparcia w ramach projektu jeżeli jego obecność na zajęciach wyniesie co najmniej 80% godzin przewidzianych programem warsztatów, szkoleń i doradztwa.

2.    W przypadku, gdy liczba nieobecności na zajęciach przekracza 20% uczestnik jest zobowiązany do samodzielnego zapoznania się ze zrealizowanym w trakcie jego nieobecności materiałem i zaliczenia tego materiału u trenerów i na warunkach przez nich określonych.

3.    Rezygnacja z udziału w projekcie w trakcie otrzymywania wsparcia jest możliwa tylko w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają uczestnikowi dalszy udział w projekcie.

4.    Rezygnacja z udziału w projekcie powinna mieć formę pisemnego oświadczenia i zawierać powód rezygnacji. W przypadku niemożności dostarczenia pisemnej rezygnacji, składana ona jest telefonicznie, na podstawie czego, kierownik projektu sporządza stosowną informację.

§ 6
Postanowienia końcowe

1.    Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 roku.

2.    Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.

3.    Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.

4.    Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego