Regulamin uczestnictwa w projekcie

1 września 2010

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Nowe perspektywy”

 

§ 1
Informacje ogólne o projekcie

1.    Projekt „Nowe perspektywy”, zwany dalej projektem jest realizowany przez Fundację Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu, zwaną dalej Fundacją, z siedzibą przy ul. Dworcowej 65.

2.    Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.

3.    Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia pozostających bez zatrudnienia 120 osób (w tym 72 kobiet), w wieku powyżej 45 roku życia, zamieszkujących teren powiatów: inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego i żnińskiego. Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku.

4.    Biuro projektu mieści się pod adresem: ul. Dworcowa 65, 88 – 100 Inowrocław, tel./fax: (52) 357 62 15

5.    Regulamin uczestnictwa w projekcie, zwany dalej regulaminem zawiera:

 • informacje ogólne o projekcie;
 • zasady organizacji warsztatów, szkoleń, doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy;
 • kryteria uczestnictwa w projekcie;
 • zasady rekrutacji;
 • zasady ukończenia i rezygnacji z udziału w projekcie;
 • procedury przyznawania stypendium szkoleniowego (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu);
 • procedury określające zwrot kosztów dojazdu na szkolenia (Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).

6.    Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym regulaminem należy do Kierownika projektu w porozumieniu ze Specjalistą ds. rozliczeń finansowych oraz Zarządem Fundacji.

§ 2
Zasady organizacji szkoleń oraz doradztwa zawodowego i prawnego

1.    Projekt obejmuje przeprowadzenie:

 • Wsparcie psychologiczno – doradcze dla grup 12 osobowych w wymiarze 2 dni po 5 godzin;
 • Tworzenie Indywidualnego Planu Działania – 2 godzinna rozmowa z doradcą zawodowym
 • Przeprowadzenie 15 szkoleń zawodowych w grupach 8 – osobowych:

•    „Florystyka i zdobienie przedmiotów”;
•    „Opiekunka osób starszych”;
•     „Specjalista do spraw kadr i płac”;
•    „Księgowość małej firmy”;
•    „Pracownik małej gastronomii”;
•     „Spawacz w metodzie 135”;
•     „Operator maszyn do robót drogowych;
•     „Operator maszyn do robót ziemnych”;

 • Warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy dla grup 12 osobowych w wymiarze 2 dni po 5 godzin;
 • Rozmowa motywacyjna z pośrednikiem pracy – 2 godzinna rozmowa z pośrednikiem pracy.

2.    Warsztaty i szkolenia odbywają się od poniedziałku do niedzieli w godzinach pomiędzy 8:00, a 20:00.

3.    Udział w projekcie jest dla Beneficjenta bezpłatny.

4.    Każdy uczestnik projektu otrzyma bezpłatnie pakiet materiałów szkoleniowych oraz poczęstunek.

5.    Uczestnik, którego miejsce zamieszkania znajduje się poza miejscowością odbywania się zajęć, ma prawo ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu – zasady wypłacania zwrotu kosztów odjazdu regulują odrębne zasady.

6.    Każdy uczestnik szkolenia zawodowego otrzymuje stypendium szkoleniowe w wysokości 4,00 zł za 1 osobogodzinę.

7.    W trakcie uczestnictwa w projekcie uczestnik jest zobowiązany do wzięcia udziału w ankietach ewaluacyjnych przeprowadzanych przez personel projektu.

8.    Warsztaty, szkolenia oraz doradztwo odbywają się na terenie powiatów inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego i żnińskiego w zależności od ilości chętnych na danym terenie.

9.    Każdy uczestnik ma obowiązek:

 • regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w szkoleniach;
 • każdorazowego potwierdzania obecności na liście obecności;
 • wykonywania zadań powierzonych przez trenerów i doradców;
 • informowania o planowanych nieobecnościach;
 • informowania z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze rezygnacji z projektu.
 § 3
Kryteria uczestnictwa w projekcie

1.     W projekcie uczestniczyć może 120 osób w wieku powyżej 45 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie powiatów inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego i nakielskiego, należących do następujących grup:

 • Osób nieaktywnych zawodowo;
 • Kobiet (w tym powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy);
 • Osób pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich oraz w miastach do 25 tys. mieszkańców, zamierzających podjąć zatrudnienie w obszarach nie związanych z produkcją roślinną lub/i zwierzęcą;
 • Osób niepełnosprawnych;
 • Osób, które straciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników.

2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność karną określoną w art. 286 kodeksu karnego za umyślne podanie nieprawdziwych informacji w dokumentach składanych na potrzeby projektu.

§ 4
Zasady rekrutacji
1.    Rekrutacja oraz przyjmowanie zgłoszeń odbywa się w sposób otwarty, po ukazaniu się ogłoszeń w prasie, w radio oraz na stronach internetowych Fundacji, Powiatowych Urzędów Pracy oraz gmin, do momentu zrekrutowania wymaganej liczby uczestników projektu z uwzględnieniem listy rezerwowej.

2.    Przy naborze osób uwzględniane będą następujące kryteria preferencji:

 • płeć (preferencja dla kobiet);
 • poziom wykształcenia (zgodność z wymaganiami szkolenia);
 • utrudniony dostęp do szkoleń (preferencje dla dużej odległości do miasta powiatowego);
 • utrata zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników;
 • zgodność kierunku wykształcenia z oczekiwanym szkoleniem.

3.    Pierwszym etapem rekrutacji jest zgłoszenie telefoniczne, mailowe, bądź osobiste. Dalsze etapy rekrutacji będą prowadzone wśród kandydatów, którzy według pozyskanych informacji, spełniają warunki uczestnictwa w projekcie.

4.    Dalsze etapy rekrutacji obejmują:
a)    kontakt osobisty lub telefoniczny opiekuna projektu z kandydatem w celu omówienia indywidualnej sytuacji zawodowej i społecznej kandydata oraz poinformowanie go o zaplanowanym rozpoczęciu jego ścieżki w projekcie.
b)    złożenie i podpisanie w terminie ustalonym z opiekunem projektu dokumentów (najczęściej jest to pierwszy dzień zajęć w ramach ścieżki w projekcie):

 • deklaracji uczestnictwa w projekcie;
 • zakresu danych osobowych;
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • oświadczenia o kwalifikowalności do udziału w projekcie;
 • innych oświadczeń, jeśli są konieczne ze względu na szczególną sytuację zawodową lub społeczną uczestnika.

5.    Nie złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów w terminie ustalonym z opiekunem jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie.

6.    Do każdej grupy szkoleniowej stworzona zostanie lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji uczestnika przed rozpoczęciem wsparcia lub nie złożenia wymaganych dokumentów w terminie na jego miejsce wpisana zostanie osoba z listy rezerwowej.

7.    W przypadku zbyt dużej ilości kandydatów do danej grupy szkoleniowej, osobom, które pozytywnie przejdą pierwsze etapy rekrutacji, zostanie zaproponowane uczestnictwo w jednej z kolejnych grup szkoleniowych.

§ 5
Zasady ukończenia oraz rezygnacji z udziału w projekcie
1.    W celu otrzymania zaświadczenia o ukończeniu udziału w kolejnych formach wsparcia w ramach projektu uczestnik zobowiązany jest do obecności na co najmniej 80% godzin przewidzianych programem warsztatów, szkoleń i doradztwa.

2.    W celu otrzymania uprawnień specjalistycznych należy zdać egzamin przeprowadzony zgodnie z odrębnymi wytycznymi regulowanymi przez odpowiednie instytucje.

3.    W przypadku, gdy liczba nieobecności na zajęciach przekracza 20% uczestnik jest zobowiązany do samodzielnego zapoznania się ze zrealizowanym w trakcie jego nieobecności materiałem i zaliczenia tego materiału u trenerów i na warunkach przez nich określonych.

4.    Rezygnacja z udziału w projekcie w trakcie otrzymywania wsparcia jest możliwa tylko w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają uczestnikowi dalszy udział w projekcie.

5.    Rezygnacja z udziału w projekcie powinna mieć formę pisemnego oświadczenia i zawierać powód rezygnacji. W przypadku niemożności dostarczenia pisemnej rezygnacji, składana ona jest telefonicznie, na podstawie czego, kierownik projektu sporządza stosowną informację.

 

§ 6
Postanowienia końcowe

1.    Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 roku.

2.    Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.

3.    Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.

4.    Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.

Załączniki:
Załącznik 1: Procedury przyznawania stypendium szkoleniowego
Załącznik 2: Procedury określające zwrot kosztów dojazdu na zajęcia

Załącznik 1:Procedury przyznawania stypendium szkoleniowego

 

WYTYCZNE W ZAKRESIE WYPŁACANIA STYPENDIUM SZKOLENIOWEGO

/STYPENDIUM SZKOLENIOWE OTRZYMUJĄ TYLKO UCZESTNICY SZKOLEŃ ZAWODOWYCH/

1.    Stypendium szkoleniowe przysługuje beneficjentowi, który uczestniczy w szkoleniu zawodowym oraz:

 • jest osobą nieaktywną zawodowo, tj. nie posiadającą zatrudnienia oraz  nie zarejestrowaną, jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy;
 • jest osobą nie posiadającą zatrudnienia, zarejestrowaną w Powiatowym  Urzędzie    Pracy, jako osoba bezrobotna bez prawa lub z prawem do zasiłku (wyrażenie chęci otrzymywania dodatku szkoleniowego przez osoby bezrobotne z prawem do zasiłku, z punktu widzenia  Powiatowego Urzędu    Pracy, jest równoznaczne z utratą statusu osoby bezrobotnej oraz prawa do zasiłku. W celu uniknięcia utraty statusu osoby bezrobotnej beneficjent może zrzec się prawa do otrzymywania stypendium szkoleniowego).

2.    Stypendium szkoleniowe jest naliczane i wypłacane po zakończeniu udziału w szkoleniu zawodowym, na podstawie obecności na szkoleniu, potwierdzanych przez beneficjenta własnoręcznym podpisem na liście potwierdzającej obecność (za każdy dzień nie-obecności odliczana jest kwota odpowiadająca ilości nieobecnych godzin).

3.    W przypadku, gdy beneficjent uczestnicząc w zajęciach szkoleniowych przebywa jednocześnie na zwolnieniu lekarskim L4, zobowiązany jest do pisemnego zrzeknięcia się przysługującego mu stypendium szkoleniowego, za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim.

4.    Stypendium szkoleniowe naliczane jest w następujący sposób: liczba dni obecnych x licz-ba godz. dziennie x 4,00 zł = wysokość należnego stypendium szkoleniowego.

liczba dni obecnych x liczba godz. dziennie x 4,00 zł = wysokość należnego stypendium szkoleniowego

PRZYKŁAD:
Szkolenie „Księgowy małej firmy”:

– czas trwania 120 godzin;
– 24 dni;
– 5 godzin dydaktycznych dziennie;
– 4,00 zł – wartość 1 osobogodziny.

Zakładając, że beneficjent uczestniczył w 24 dniach szkolenia (100%):

 • 24 dni x 5 godz. x 4,00 zł = 480,00 zł

Zakładając, że beneficjent uczestniczył w 20 dniach :

 • 20 dni x 5 godz. x 4,00 zł = 400,00 zł
Załącznik 2: Procedury określające zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
WYTYCZNE W ZAKRESIE ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU NA ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU

/ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU OTRZYMUJĄ BENEFICJENCI DOJEŻDŻAJĄCY NA ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA/

1.    Jeżeli beneficjent będzie ubiegał się o zwrot kosztów dojazdu na zajęcia musi otrzymać od opiekuna projektu, następujące dokumenty:

 • DOJAZD NA SZKOLENIE WŁASNYM ŚRODKIEM TRANSPORTU:

o    Wniosek o zwrot kosztów dojazdu –  dokument ten otrzymuje i wypełnia beneficjent, czym potwierdza  chęć otrzymywania zwrotu kosztów dojazdu.

o    Informacja o cenie biletu – dokument ten otrzymuje beneficjent szkolenia, po czym udaje się do przewoźnika, który świadczy usługi transportu publicznego na trasie z miejsca zamieszkania (bądź z najbliższej miejscowości, w której znajduje się przystanek komunikacji publicznej, jeżeli w miejscu zamieszkania nie ma takowego przystanku) do miejsca szkolenia. Na dokument przewoźnik powinien nanieść ilość kilometrów na obsługiwanej trasie oraz kwotę biletu normalnego (nie uwzględniającego żadnych zwyżek i zniżek) wraz z pieczątką i podpisem.

      W przypadku, gdy dojazd na zajęcia odbywa się z przesiadkami, należy przygotować powyższy dokument na każdą trasę oddzielnie.

     W przypadku, gdy w miejscu zamieszkania nie ma żadnego przystanku komunikacji publicznej, uczestnik powinien napisać własnoręczne oświadczenie o przykładowej treści: „Oświadczam, że w miejscu mojego zamieszkania, tj. ……, nie znajduje się żaden przystanek komunikacji publicznej. Najbliższy przystanek znajduje się w miejscowości … …. Trasę z miejsca zamieszkania do miejscowości … … pokonuję we własnym zakresie” ;

o    Oświadczenie o dojeżdżaniu własnym samochodem – dokument ten otrzymuje beneficjent, który jest właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu. Dokument ten wypełnia beneficjent.

o    Kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu wskazanego w powyższym oświadczeniu, na którym beneficjent widnieje, jako właściciel lub współwłaściciel.

Taki zestaw dokumentów należy złożyć u opiekuna  projektu. Tylko beneficjent, który przedłoży powyższy zestaw dokumentów jest uprawniony do otrzymania zwrotu kosztów dojazdu. Zwrot kosztów dokonywany jest w oparciu o listę obecności na zajęciach w pierwszym tygodniu miesiąca za miesiąc poprzedni.

 • DOJAZD NA SZKOLENIE UŻYCZONYM ŚRODKIEM TRANSPORTU:

o    Wniosek o zwrot kosztów dojazdu –  dokument ten otrzymuje i wypełnia beneficjent, czym potwierdza  chęć otrzymywania zwrotu kosztów dojazdu.

o    Informacja o cenie biletu – dokument ten otrzymuje beneficjent szkolenia, po czym udaje się do przewoźnika, który świadczy usługi transportu publicznego na trasie z miejsca zamieszkania (bądź z najbliższej miejscowości, w której znajduje się przystanek komunikacji publicznej, jeżeli w miejscu zamieszkania nie ma takowego przystanku) do miejsca szkolenia. Na dokument przewoźnik powinien nanieść ilość kilometrów na obsługiwanej trasie oraz kwotę biletu normalnego (nie uwzględniającego żadnych zwyżek i zniżek) wraz z pieczątką i podpisem.

      W przypadku, gdy dojazd na zajęcia odbywa się z przesiadkami, należy przygotować powyższy dokument na każdą trasę oddzielnie.

      W przypadku, gdy w miejscu zamieszkania nie ma żadnego przystanku komunikacji publicznej, uczestnik powinien napisać własnoręczne oświadczenie o przykładowej treści: „Oświadczam, że w miejscu mojego zamieszkania, tj. ……, nie znajduje się żaden przystanek komunikacji publicznej. Najbliższy przystanek znajduje się w miejscowości … …. Trasę z miejsca zamieszkania do miejscowości … … pokonuję we własnym zakresie.” ;

o    Umowa użyczenia samochodu – dokument ten otrzymuje beneficjent, który na czas udziału w projekcie będzie korzystał samodzielnie z pojazdu użyczonego lub będzie dowożony na zajęcia przez osobę użyczającą samochód.

Osobą użyczającą samochód powinna być osoba spokrewniona z beneficjentem, względnie osoba obca (jeżeli beneficjent nie posiada krewnych, którzy mogą świadczyć mu usługę użyczenia samochodu).

Osobą użyczającą powinna być osoba zamieszkująca w tej samej miejscowości co beneficjent lub w miejscowości znajdującej się w bliskiej odległości od miejsca zamieszkania beneficjenta. Dokument ten wypełniają obie strony zawierające umowę. 

o    Kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu wskazanego, jako przedmiot użyczenia w powyższej umowie. 

Taki zestaw dokumentów należy złożyć u opiekuna projektu. Tylko beneficjent, który przedłoży powyższy zestaw dokumentów jest uprawniony do otrzymania zwrotu kosztów dojazdu. Zwrot kosztów dokonywany jest w oparciu o listę obecności na zajęciach w pierwszym tygodniu miesiąc za miesiąc poprzedni.

 •  DOJAZD NA SZKOLENIE ŚRODKAMI KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ

o    Beneficjent, który zamierza dojeżdżać na zajęcia korzystając ze środków komunikacji publicznej zobowiązany jest wypełnić i złożyć Wniosek o zwrot kosztów dojazdu, czym potwierdza chęć otrzymywania zwrotu kosztów dojazdu.
o    Beneficjent zobowiązany jest przechowywać bilety jednorazowe za każdy przejazd na zajęcia i z powrotem (PKS, PKP, linie podmiejskie), przy czym bilety muszą być czytelne, zawierać pojedynczą usługę transportu (za 1 osobę) na trasie z miejsca zamieszkania (bądź najbliżej znajdującej się miejscowości) odbywania się zajęć, zaś godziny wyjazdów muszą być zgodne z godzinami odbywania się zajęć.

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu beneficjent przekazuje na początku swojego udziału w projekcie, zaś komplet biletów, opisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem należy przekazać opiekunowi projektu w zaklejonej kopercie po zakończeniu danej formy wsparcia. Zwrot kosztów dokonywany jest w oparciu o listę obecności na zajęciach po zakończeniu udziału w danej formie wsparcia. UWAGA!!! Tylko bilety spełniające powyższe wytyczne będą ulegały rozliczeniu!

2.    REZYGNACJA Z OTRZYMYWANIA ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU:
o    Beneficjent, który uczestniczy w zajęciach w miejscu swojego zamieszkania nie otrzymuje zwrotu kosztów dojazdu.
o    Beneficjent dojeżdżający na zajęcia odbywające się poza miejscem zamieszkania ma prawo odstąpić od korzystania ze zwrotu kosztu dojazdu, co potwierdza poprzez złożenie Oświadczenia o rezygnacji ze zwrotu kosztów przejazdu.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”,
współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego