Beneficjenci

21 października 2010

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która:

 • posiada stałe lub tymczasowe zameldowanie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W przypadku zameldowania tymczasowego wymagane jest złożenie oświadczenia, iż dana osoba zamieszkuje na ternie województwa kujawsko-pomorskiego z zamiarem stałego pobytu;
 • zamierza rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
 • nie posiadała zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu;
 • nie korzysta i nie będzie korzystać równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w tym zwłaszcza z Funduszu Pracy oraz w ramach Podziałania 8.1.2 POKL na rozpoczęcie działalności gospodarczej);
 • ukończyła 18 rok życia oraz nie była karana za przestępstwo skarbowe oraz korzysta w pełni z praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • w stosunku do której nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne, ani też nie toczy się żadne postępowanie sądowe lub administracyjne, które może zaowocować wszczęciem takiego postępowania egzekucyjnego;
 • nie posiada obowiązującego orzeczenia o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej.

Przynależność do niżej podanych grup będzie dodatkowym atutem:

 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • kobiety ( w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci);
 • osoby do 25 roku życia;
 • osoby niepełnosprawne;
 • osoby po 45 roku życia;
 • osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich oraz mieszkańców miast do 25 tys. mieszkańców zamierzających podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2
„Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia”