Beneficjenci

22 listopada 2010

Projekt skierowany jest do osób niezatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym w 100 %, z powodu niepełnosprawności. Uczestnicy projektu będą 64 osoby niepełnosprawne pochodzące  z powiatu inowrocławskiego i żnińskiego.

Przy naborze uwzględniać będziemy następujące kryteria rekrutacji:

  • Wiek (preferencja dla osób powyżej 45 roku życia);
  • Poziom wykształcenia (preferowane dla niższego);
  • Utrudniony dostęp do szkoleń (preferowane spoza miasta powiatowego).
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego