Opis projektu

24 listopada 2010

Projekt „Poznajmy się” realizowany jest w partnerstwie z Domem Pomocy Społecznej w Siemionkach, gmina Jeziora Wielkie.

Celem projektu jest podjecie działań ograniczających wykluczenie społeczne 50 wykluczonych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej poprzez realizację działań aktywizujących, usprawniających i wspierających w okresie od 1.11.2010 do 30.04.2011.

Projekt zakłada realizacje działań dla podopiecznych DPS oraz dla osób bezrobotnych i niepracujących, zamieszkałych na terenie gminy Jeziora Wielkie.

Dla mieszkańców DPS przygotowaliśmy bardzo ciekawą ofertę, w skład której wchodzą m.in.:

  • zajęcia sportowe i artystyczne, a także wycieczki krajoznawcze,
  • zajęcia integracyjne,
  • zajęcia z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Dla osób bezrobotnych przygotowaliśmy szkolenia dające szansę na zdobycie kwalifikacji i umiejętności związanych z opieka nad osobami niepełnosprawnymi w tym:

  • z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • prawnych aspektów pracy wolontarystycznej,
  • z zakresu opieki nad osobami niepełnosprawnymi (Asystent osoby niepełnosprawnej) połączone z praktycznymi warsztatami na terenie DPS w Siemionach. 
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego