Dokumenty do pobrania

27 grudnia 2010

Dokumenty na etapie rekrutacji:

Regulamin wewnętrznej rekrutacji uczestników zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą z wykorzystaniem wsparcia finansowego

 Formularz rekrutacyjny do bloku „wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą”

Karta oceny formularza rekrutacyjnego

Dokumenty na etapie przyznawania środków finansowych:

Regulamin przyznawania środków finansowych w bloku „Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą”

Wzór biznesplanu

Biznesplan – część finansowa

 Harmonogram rzeczowo-finansowy wydatkowania środków finansowych na rozwój  przedsiębiorczości

Karta oceny merytorycznej wniosku

 Wzór wniosku na otrzymanie wsparcia finansowego
 Wzór wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Dokumenty na etapie podpisywania umowy
 Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis
 Oświadczenie o nie toczeniu się postępowania egzekucyjnego, sądowego lub administracyjnego
 Oświadczenie o niekorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów
 Oświadczenie o niekorzystaniu z innej pomocy publicznej

Zaświadczenia o dochodach poręczycieli

 Oświadczenie do rozliczenia wsparcia pomostowego
 Umowa o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
Zestawienie towarów i usług – rozliczenie wsparcia pomostowego