Opis projektu

1 kwietnia 2018

Celem projektu jest uzyskanie lub uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych przez 1500 osób dorosłych (900 K), poprzez udział w kursach zawod. realizowanych w innych formach pozaszkolnych oraz uzyskanie przez 1050 osób nowych kwalifikacji rynkowych lub kompetencji
do 31.12.2020r.
Cel ten osiągniemy, poprzez realizację 1600 kursów zawod.(dla 1500 osób), umożliwiających uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji, potwierdzonych certyfikatem zewnętrznym. Zakładamy, że 50 % osób uczestniczyć będzie w kursach pozwalających po egzaminie otrzymać kwalifikacje rynkowe,
a pozostałym 50% uczestników ma możliwość udziału w kursach prowadzących do nabycia kompetencji zawodowych.
Zakładamy, że uczestnicy będą korzystać zarówno z kursów zlecanych firmom szkoleniowym, jak i będą uczestnikami kursów organizowanych przez Partnerów projektu. Wszystkie kursy kończyć się będą egzaminem dającym uprawnienia zawodowe lub potwierdzającym zdobycie innych
kwalifikacji rynkowych lub kompetencji zawodowych. Zakładamy, że 70% uczestników szkoleń zda taki egzamin i uzyska stosowny certyfikat.
Wsparcie obejmuje dorosłe w wieku 18 – 65 lat mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujące lub uczące się na terenie powiatów inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego i żnińskiego o niskich kwalifikacjach, z niepełnosprawnościami lub powyżej 50 lat (bez prowadzących
działalność gospodarczą).
Główne rezultaty i produkty projektu:
1. Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie 1500 osób,
2. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia 525 osób,
3. Liczba osób, które zdobyły wiedzę, umiejętności lub kompetencje w ramach pozaszkolnych form kształcenia 525 osób.