Beneficjenci projektu

19 kwietnia 2018

Projekt skierowany jest bezpośrednio do następującej grupy odbiorców:
Osoby dorosłe w wieku 18-65 lat (ale także osoby w wieku powyżej 65 roku życia, które z własnej inicjatywy chcą nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje i umiejętności, i jednocześnie zadeklarują gotowość do podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie):
a) o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie maksymalnie średnie) i/lub
b) osoby z niepełnosprawnościami* (w świetle przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.), a także ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546 ze zm.) i/lub,
c) powyżej 50 roku życia*

*uczestnikiem projektu może zostać także osoba, która posiada wykształcenie wyższe, jednakże musi być to osoba powyżej 50 roku życia lub osoba z niepełnosprawnościami.

Uczestnikiem projektu może zostać osoba:

– pracująca

– bezrobotna

– nieaktywna zawodowo

 
Z projektu wyłącza się osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Uczestnikiem proj. będzie wyłącznie osoba, która z własnej inicjatywy chce nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje, kwalifikacje i umiejętności i jednocześnie należy do grup defaworyzowanych, czyli wykazują największą lukę kompetencyjną i posiadają największe potrzeby w dostępie do edukacji. Fakt przynależności do grup defaworyzowanych o których mowa wyżej weryfikowany będzie na etapie rekrutacji i ponownie i ostatecznie określany będzie w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.

Uczestnikami projektu będą wyłącznie osoby mieszkające lub pracujące lub uczące się na terenie wybranych 4 powiatów:
– inowrocławski,

– mogileński,

– nakielski,

– żniński.