Rekrutacja do projektu „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo”

6 lipca 2018

Cały czas rekrutujemy osoby do projektu pn.: „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo”. Projekt adresowany jest do osób spełniających następujące kryteria:

  • Osoba niesamodzielna
  • Osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
  • Osoba zamieszkująca na terenie gminy Gniewkowo

 W  pierwszej kolejności przyjmować będziemy osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie).

Zapewniamy także preferencję dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

1.doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek;

2.ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

3.z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością  intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;

4.korzystających z PO PŻ (indywidualnie lub jako rodzina);

5.z obszarów zdegradowanych, wyznaczonych w gminnym programie rewitalizacji

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie – zapraszamy do kontaktu:

Centrum Usług Środowiskowych 722 156 677

Fundacja Ekspert-Kujawy – tel. 52 357  62  15