Beneficjenci projektu

2 września 2017

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących na obszarze powiatu żnińskiego, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Grupę docelową stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – będzie to 80 osób niesamodzielnych (niesamodzielność w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, stanowiąca przesłankę do uznania osoby za zagrożoną wykluczeniem społ.). Będą to osoby, które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego oraz wymagających korzystania ze stałej lub długotrwałej opieki i pomocy osób trzecich.