Regulamin uczestnictwa w projekcie

1 października 2018

Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie pn.
 „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w powiecie gostyńskim
i gnieźnieńskim”

Tytuł projektu: „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w powiecie gostyńskim
i gnieźnieńskim”

Nr umowy: RPWP.07.02.02-30-0072/17-00

Oś Priorytetowa: 7 Włączenie społeczne

Działanie: 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie: 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe

 

§1

Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy regulamin określa warunki naboru i uczestnictwa w projekcie „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w powiecie gostyńskim i gnieźnieńskim”
  (nr projektu: 07.02.02-30-0072/17), który realizowany jest przez Fundację Ekspert-Kujawy. Główny punkt informacyjny i rekrutacyjny projektu mieści się w  biurze projektu: Spółdzielni Socjalnej ARKA, ul Kolejowa 24, 63-800 Gostyń oraz uruchomionych na potrzeby realizacji projektu: Centrum Usług Środowiskowych w Gnieźnie, ul. Orcholska 41, 62-200 Gniezno oraz w Centrum Usług Środowiskowych w Gostyniu, ul. Kolejowa 24, 63-800 Gostyń. Ponadto informacji dotyczącej realizacji projektu udziela Fundacja Ekspert-– Kujawy w Inowrocławiu.  Projekt realizowany  w okresie od 01.11.2018 roku do 31.12.2020 roku.
 2. Regulamin naboru i uczestnictwa w ramach projektu „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w powiecie gostyńskim i gnieźnieńskim” podano do publicznej wiadomości
  na stronie www.fundacja.ekspert-kujawy.pl oraz udostępniono w CUŚ i biurze projektu.

§2

Cele projektu

 1. Projekt zakłada świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz objęcie wsparciem opiekunów faktycznych. Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez utworzenie 18 miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych (18 opiekunów/ek będzie świadczyło usługi), które obejmą wsparciem w ramach projektu 111 osób niesamodzielnych oraz wsparcie 30 opiekunów faktycznych. Powyższy cel zostanie zrealizowany poprzez 5 zadań:

Zadanie 1: Świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania w powiecie gostyńskim.  

Zadanie 2: Świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania w powiecie gnieźnieńskim. 

Zadanie 3: Centrum Usług Środowiskowych w Gostyniu

 Zadanie 4: Centrum Usług Środowiskowych w Gnie4znie

 Zadanie 5: Teleopieka – narzędzie wspierające osoby niesamodzielne

§3

Uczestnicy projektu

 1. Projekt skierowany jest do dwóch grup osób zamieszkujących w rozumieniu KC
  na terenie 2 powiatów: gostyńskiego i gnieźnieńskiego
 • Osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – będzie to 111 osób niesamodzielnych (80K) osób niesamodzielnych, które będą objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi (usługi w miejscu zamieszkania danej osoby).
 • Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,, w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze tj. 30 faktycznych opiekunów osób niesamodzielnych, którzy otrzymają wsparcie podnoszące ich kompetencje /umiejętności opiekuńcze oraz poradnictwo indywidualne.
 1. Podstawowym kryterium kwalifikowalności w „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w powiecie gostyńskim i gnieźnieńskim” jest spełnienie kryterium formalnego, które oceniane jest zero-jedynkowo:
 • zamieszkanie na obszarze jednego z powiatów: gostyńskiego lub gnieźnieńskiego.
 • niesamodzielność w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć
  w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, będzie to osoba, która ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku
  z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego
 • osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

–  osoba korzystająca lub będąca członkiem rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikującą się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniająca co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z 12 marca  2004 roku o pomocy społecznej,

–  osoba, o której mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

–  osobą przebywająca w pieczy zastępczej lub opuszczająca pieczę zastępczą oraz członek rodziny  przeżywający trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
o których mowa w ustawie z dnia  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

– osoba nieletnia, wobec której zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich  (Dz.U. z 2014 r. poz. 382);

– osoba przebywająca w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, o których mowa w ustawie z 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz.2572 z późn. zm.);

– osoba z niepełnosprawnością – osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, w roz. ustawy z 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 231,poz. 1375, z późń. zm.);

– członek rodziny z dzieckiem  z  niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;

– osoba zakwalifikowana do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);

– osoba niesamodzielna;

– osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020;

– osoba odbywająca karę pozbawienia wolności;

– osoba korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

 1. Preferowane grupy docelowe.

Wsparcie w ramach projektu jest adresowane w pierwszej kolejności do:

– osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Na dzień ogłoszenia niniejszego regulaminu jest to kwota 1051,50 złotych dla osoby samotnie gospodarującej lub 792,00 zł na osobę w rodzinie.  W dalszej kolejności zakwalifikowane do wsparcia zostaną inne osoby niesamodzielne na podstawie listy rekomendowanych wniosków.

 

 W dalszej kolejności do projektu przyjmowane będą:

1)         osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (dwie przesłanki- 2 pkt, więcej przesłanek –  3 pkt) rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek,  o których mowa w rozdziale 3 pkt. 13 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 tj.:

–  osoba korzystająca lub będąca członkiem rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikującą się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniająca co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z 12 marca  2004 roku o pomocy społecznej,

–  osoba, o której mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

–  osobą przebywająca w pieczy zastępczej lub opuszczająca pieczę zastępczą oraz członek rodziny  przeżywający trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

– osoba nieletnia, wobec której zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich  (Dz.U. z 2014 r. poz. 382);

– osoba przebywająca w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, o których mowa w ustawie z 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz.2572 z późn. zm.);

– osoba z niepełnosprawnością – osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, w roz. ustawy z 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 231,poz. 1375, z późń. zm.);

– członek rodziny z dzieckiem  z  niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;

– osoba zakwalifikowana do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);

– osoba niesamodzielna;

– osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020;

– osoba odbywająca karę pozbawienia wolności;

– osoba korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

2)         osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, (umiarkowany stopień – 2 pkt, znaczny stopień – 3 pkt

3)         osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – 3 pkt

4)         Osoby korzystające z PO PŻ ( indywidualnie lub jako rodzina) – 2 pkt

5)         Osoby mieszkające samotnie – 3 pkt

 1. Projekt obejmie 30 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z obszaru powiatu gostyńskiego i gnieźnieńskiego, nieodpłatnie i stale opiekujących się członkami swoich rodzin. Będą to osoby potrzebujące podniesienia swoich kompetencji w zakresie opieki
  nad osobami niesamodzielnymi. Kryteria kwalifikowalności w tym przypadku stanowi:
 • Osobiste sprawowanie opieki nad osobą niesamodzielną.               
 • Zamieszkiwanie na  obszarze  realizacji projektu.                          
 • Sprawowanie opieki nad osobą niesamodzielną przez osobę, która nie jest opiekunem zawodowym.
 • Niepobieranie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą niesamodzielną.
 1. Uczestnicy projektu zobowiązani są  do:  
 • w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę Beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału
  w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.
 • w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy.

§4

Proces rekrutacji.

 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych
 2. Przewidziany jest nabór ciągły, w miarę dostępnego zakresu i rodzaju usług w projekcie.
   Procedura czynności przyznawania usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania oraz uczestnictwa w projekcie, obejmuje:
 • złożenie formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie „Pogodna Jesień Życia. Usługi opiekuńcze w powiecie gostyńskim i gnieźnieńskim. Rekrutację prowadzić będzie personel, który będzie przyjmować formularze zgłoszeniowe (osobiście, pocztą tradycyjna, pocztą elektroniczną) oraz oceniać formalnie kwalifikowalność do objęcia wsparciem. Formularze spełniające wymogi formalne będą przekazywane pracownikowi specjalistycznemu, celem przeprowadzenia wywiadu środowiskowego;
 • Pracownik specjalistyczny przeprowadzi wywiad środowiskowy i analizę sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i materialnej celem wskazania osób oraz zakresu wymaganego wsparcia. W toku wywiadu środowiskowego pracownik specjalistyczny określa stopień niesamodzielności oraz dokonuje analizy sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i materialnej. Ocenia on potrzebę i warunki udzielonego wsparcia i rekomenduje do udziału w projekcie. W formularzu wywiadu środowiskowego ustala w szczególności wysokość przeciętnych dochodów na osobę (na podstawie przedłożonych dokumentów potwierdzających stan rodzinny i wysokość dochodów), ew. niepełnosprawność i jej stopień i rodzaj (na podstawie przedłożonego orzeczenia o niepełnosprawności), oraz ewentualne spełnianie kryterium wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek (np. na podstawie przedłożonego zaświadczenia z OPS o przyczynach objęcia wsparciem pomocy społecznej). Pracownik specjalistyczny zaproponuje też liczbę godzin usług opiekuńczych oraz określa wysokość częściowej odpłatności za usługi.
 • beneficjent sporządzi listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Każda z  osób  będzie poinformowana  o  zakwalifikowaniu do projektu. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie podpiszą umowę świadczenia usług opiekuńczych na rzecz osób niesamodzielnych w ramach projektu „Pogodna Jesień Życia. Usługi opiekuńcze w powiecie gostyńskim i gnieźnieńskim”. Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających status określony podczas rekrutacji (zaświadczenia/ oświadczenia).
 • Usługi będą świadczone do zakończenia realizacji projektu lub do wykorzystania limitu godzin usług opiekuńczych, specjalistycznych przewidzianych w projekcie.
 1. Wsparcie opiekunów faktycznych

Nabór opiekunów faktycznych zostanie ogłoszony na stronie www.fundacja.ekspert-kujawy.pl. Procedura rekrutacji opiekunów faktycznych obejmować będzie:

 • złożenie formularza rekrutacyjnego przez osoby zainteresowane udziałem w projekcie (decydująca będzie kolejność zgłoszeń).
 • przyjęcie formularza i jego ocena formalna.

Opiekunowie faktyczni będą mogli skorzystać w ramach projektu z:

– wsparcia szkoleniowego w formie 40 godzinnego szkolenia teoretyczno- praktycznego, zwiększającego ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi. Szkolenie dla 3 grup po 10 osób.

– poradnictwa indywidualnego dla opiekunów faktycznych. Zapewnimy opiekunom faktycznym uczestniczącym w projekcie poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc
w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej, jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych oraz w zakresie poruszania się po rynku pracy. Porady udzielać będą m.in. lekarze, psycholodzy, rehabilitanci, prawnicy. Zakładamy przeciętnie po 10 godzin wsparcia na każdego opiekuna faktycznego.

§5

Częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze w projekcie.

Wkład własny do projektu wniosą osoby, otrzymujące usługi od osób innych, niż osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (na dzień ogłoszenia niniejszego regulaminu jest to kwota 1051,50 złotych dla osoby samotnie gospodarującej lub 792,00 zł na osobę w rodzinie), może być pobierana częściowa odpłatność za usługę, wg cennika stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Podane
w cenniku kwoty są maksymalne i mogą być na wniosek pracownika specjalistycznego, obniżone, a nawet całkowicie zwolnione przez Fundacje Ekspert – Kujawy.

Opłaty z tytułu częściowej odpłatności stanowią wkład własny w projekcie i ich wartość nie może przekroczyć założonego w projekcie wkładu własnego.

6

Prawa i bowiązki

 

 1. Osoba uzyskuje   status   uczestnika   projektu   z   dniem   podpisania  zakresu danych osobowych, oświadczenia uczestnika w projekcie  i   umowy (jeżeli dotyczy), określającej   warunki   i   formy   wsparcia   w   projekcie.
 2. Za datę rozpoczęcia udziału w projekcie uznaje się dzień, w którym uczestnik projektu został objęty pierwszym wsparciem.
 3. Zakończenie udziału w projekcie następuje po zakończeniu uczestnictwa w formie lub formach wsparcia. Za datę zakończenia udziału w projekcie uznaje się dzień udzielenia ostatniej formy wsparcia.
 4. Uczestnik projektu zobowiązuje się do:

– udostępnienia danych osobowych niezbędnych do wypełnienia obowiązków sprawozdawczych. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkować odrzuceniem kandydatury do udziału w projekcie.

– uczestnictwa w zaplanowanych wobec niego form wsparcia i udziału w nich;

– niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach okoliczności faktycznych mogących mieć wpływ na realizację umowy udziału w badaniach ewaluacyjnych i monitorujących;

– przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.

 1. Każdy uczestnik ma prawo do:

– udziału w zaplanowanych formach wsparcia;

– zgłaszania uwag i oceny formy wsparcia, którymi został objęty w realizowanym projekcie,

otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych z zajęć – jeśli zostały przewidziane dla danej formy wsparcia;

– otrzymania certyfikatu/zaświadczenia o uczestniczeniu w szkoleniu, opinii ze wsparcia otrzymanego w  ramach  projektu – jeśli zostały przewidziane dla danej formy wsparcia.

§7

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez czas trwania projektu.
 2. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi
  na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowaniu projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie projektu, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania   oceny
   i kontroli realizacji projektu.                                   
 3. W kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Kierownik Projektu, od jego decyzji nie przysługuje odwołanie.
 4. Beneficjent zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji Projektu w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Załącznik nr 1 Cennik usług opiekuńczych