Opis projektu

1 października 2018

Tytuł projektu: „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w powiecie gostyńskimi gnieźnieńskim”
Nr umowy: RPWP.07.02.02-30-0072/17-00
Oś Priorytetowa: 7 Włączenie społeczne
Działanie: 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie: 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe

Projekt zakłada świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz objęcie wsparciem opiekunów faktycznych. Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez utworzenie 18 nowych miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych, które obejmie wsparciem w ramach projektu 111 osób niesamodzielnych oraz podniesienie kompetencji 30 opiekunów faktycznych. Powyższy cel zostanie zrealizowany poprzez :
Zadanie 1:Świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania w powiecie gostyńskim.
Zadanie 2: Świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania w powiecie gnieźnieńskim.
Zadanie 3: Centrum Usług Środowiskowych w Gostyniu.
Zadnie 4: Centrum Usług Środowiskowych w Gnieźnie.
Zadnie 5: Teleopieka.