Grupa docelowa

1 października 2018

Projekt skierowany jest do dwóch grup osób zamieszkujących w rozumieniu KC na terenie 2 powiatów: gostyńskiego i gnieźnieńskiego.
– Osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – będzie to 111 osób niesamodzielnych (80K) osób niesamodzielnych, które będą objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi (usługi w miejscu zamieszkania danej osoby).
– Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
(w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie), w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze tj. 30 faktycznych opiekunów osób niesamodzielnych, którzy otrzymają wsparcie podnoszące ich kompetencje /umiejętności opiekuńcze, w tym także poradnictwo w zakresie ich uprawnień.