Co słychać w projekcie „Akademia Kobiet”?

7 grudnia 2021

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że mamy pierwsze zgłoszenia do projektu „Akademia Kobiet”. Projekt spotkał się z pozytywnym oddźwiękiem na terenie powiatu, co oznacza, że nasze społeczeństwo potrzebuje tego typu inicjatyw. W najbliższym czasie podjęte zostaną działania związane z zawarciem porozumień z instytucjami, które na co dzień zajmują się pracą z osobami doświadczającymi przemocy.


Przypominamy, że do udziału w projekcie zapraszamy 30 kobiet z pow. inowrocławskiego, należących do grup narażonych na wykluczenie społ., które doświadczyły bezpośrednio lub pośrednio przemocy (tj. domowej, psychicznej, fizycznej, ekonomicznej czy seksualnej). Wsparciem chcemy objąć kobiety: niepełnosprawne, samotnie wychowujące dzieci, pozostające poza rynkiem pracy, ofiary patologii życia rodzinnego, kobiety o niskich kwalifikacjach, bezrobotne, żyjące w bardzo trudnych warunkach mieszkaniowych, chorujące psych., starsze samotne, opuszczające zakłady karne, imigrantki, należące do mniejszości narodowej.

Ponadto, dla 10 osób, które na co dzień pracują z osobami doświadczającymi przemocy, przygotowaliśmy warsztaty merytoryczne z zakresu zjawiska przemocy, połączone z warsztatami wypalenia zawodowego.