Usługi opieki w Radzionkowie

9 listopada 2021

W ramach wsparcia dla opiekunów faktycznych w projekcie finansowane są również usługi opiekuńcze na rzecz osób niesamodzielnych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego i
zawodowego. Usługi zostały zlecone Spółdzielni Socjalnej „Help”.

Usługi są realizowane z zachowaniem należytych procedur i środków ochrony sanitarnej, obejmują m.in.: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Zakres wsparcia i wymiar godzinowy usług opiekuńczych jest określony indywidualnie w kontrakcie trójstronnym, zawartym pomiędzy  UP, osobą świadczącą usługi opiekuńcze oraz podmiotem odpowiedzialnym za usługi opiekuńcze. Osoby zaangażowane w realizację projektu posiadają wiedzę i doświadczenie w przestrzeganiu zasady niedyskryminacji i równości szans, w tym zachowań, które są niedyskryminujące, niestygmatyzujące, wrażliwe, wykorzystując te cechy w pracy projektowej.

Centrum Usług Opiekuńczych w Radzionkowie ul. Świętego Wojciecha 32

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

(Europejski Fundusz Społeczny EFS).