„Nauczmy się pomagać” – wyjazd z Ekspertem

9 lutego 2009

Poznaj ciekawostki z wyjazdu studyjnego do Poznania i okolic.

W dniach 6-7 luty Fundacja Ekspert-Kujawy, w ramach projektu „Nauczmy się pomagać”, zorganizowała wyjazd do Poznania i okolic, dla pracowników, współpracowników oraz wolontariuszy organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką wykluczenia społecznego.

Jak mówi dyrektor Fundacji Ekspert – Kujawy, Pani Jolanta Woźnica – „Celem wyjazdu, jak i całego projektu „Nauczmy się pomagać”, jest podniesienie jakości działań organizacji pozarządowych poprzez szkolenia oraz doradztwo. W trakcie wyjazdu można było zobaczyć, jak funkcjonują doświadczone i wyspecjalizowane organizacje pozarządowe, poznać ciekawe i niekonwencjonalne formy pracy z osobami wykluczonymi społecznie oraz nabyć wiedze o działaniu organizacji z tzw. III sektora”.

Programem wyjazdu zostały objęte takie organizacje jak: „Caritas” Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Gnieźnie, Spółdzielnia Socjalna „UL” we Wrześni, Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych w Mikuszewie, Fundacja Barka w Poznaniu oraz Gospodarstwo Ekologiczne w Chudobczycach. „Organizacje te zostały wybrane ze względu na renomę i prestiż wśród instytucji pozarządowych oraz długoletnie doświadczenie. Warto zapoznać się z ich działalnością oraz czerpać z nich przykład” – mówi prezes Fundacji, Tadeusz Osowiecki. W tym miejscu należałoby wspomnieć, czym te organizacje się zajmują, choć ze względu na szeroki wachlarz prowadzonych działań o charakterze prospołecznym, nie sposób ich wszystkich wymienić:

„Caritas” Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Gnieźnie – jest to organizacja dobroczynna założona przez Kościół Katolicki, której szczególnie bliska jest troska o dziecko i rodzinę. Swoją misję realizuje poprzez Domy Dziecka, Domy Matki i Dziecka, Świetlice Środowiskowe, Dom Aniołów Stróżów, Ośrodek Miłosiernego Samarytanina, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Integracyjne Centrum Aktywności. „Caritas” działa też na rzecz rozwoju ruchu wolontaryjnego, współpracy z parafiami i lokalnymi środowiskami działającymi na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji.

Spółdzielnia Socjalna „UL” we Wrześni – rolą Spółdzielni jest prowadzenie, w ramach Klubu Integracji Społecznej, grupy terapeutycznej dla kobiet w wieku powyżej 45 lat oraz osób długotrwale bezrobotnych. Prowadzone są także programy aktywizacji zawodowej i społecznej.

Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” w Poznaniu – jej celem jest rozwój społeczny grup marginalizowanych, zapewnienie im szansy odbudowy życia przez stworzenie programu pomocy wzajemnej, edukacji, rozwoju przedsiębiorczości w społeczeństwie obywatelskim

Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych w Mikuszewie – zrzesza ludzi chcących pracować na rzecz tworzenia lepszego, bardziej sprawiedliwego i wolnego od uprzedzeń i dyskryminacji świata. Realizuje projekty z zakresu z tzw. edukacji obywatelskiej na rzecz praw człowieka i poszanowania różnorodności.

Gospodarstwo Ekologiczne w Chudobczycach – celem działalności jest rozwój społeczny grup marginalizowanych poprzez wzajemną pomoc, edukację i rozwój przedsiębiorczości. Odbiorcami programu są: bezdomni, bezrobotni, osoby uzależnione od alkoholu, dzieci i młodzież, rodzice z dziećmi w trudnej sytuacji życiowej, osoby niepełnosprawne, osoby opuszczające zakłady karne. Projekt jest też adresowany do pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, policji, członków lokalnych komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi.

 Dyrektor Fundacji – „Mam nadzieję, że wyjazd pozwolił uczestnikom wyciągnąć wiele cennych wniosków oraz dostarczył inspiracji i cennych wskazówek, które ułatwią im w przyszłości działania na rzecz wykluczenia społecznego oraz integracji społecznej”.

Zapraszamy do galerii zdjęć z projektu, w której można obejrzeć migawki z wyjazdu studyjnego.