Zapraszamy do składania ofert

1 kwietnia 2010

Fundacja Ekspert – Kujawy poszukuje realizatorów wyjazdów aktywizacyjno – rehabilitacyjnych!

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu, w związku z realizacją projektu „Aktywne Amazonki z Kujaw i Pomorza”, realizowanego w ramach PO KL, Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji:

  • Wyjazdów aktywizacyjno – rehabilitacyjnych

W zakresie naszych oczekiwań jest zrealizowanie w/w zadania dla 6 grup 8 – osobowych, a w szczególności:

  • zapewnienie na 12 dnia dla każdej z 6 grup zakwaterowania z całodziennym wyżywieniem;
  • wynajęcia dla każdej z 6 grup sali na 12 dni, na potrzeby zajęć rehabilitacyjno – aktywizujących oraz zajęć rehabilitacji społecznej i zawodowej;
  • zrealizowanie dla każdej z 6 grup pakietu Sprawność i kondycja, w skład którego wejdą wizyty lekarskie oraz 20 zabiegów (m.in. masaże limfatyczne, masaże zwykłe, gimnastyka i basen);
  • zrealizowanie w/w zadania w odniesieniu do następujacego harmonogramu wstępnego:
             – czerwiec 2010 – grudzień 2010 – 3 grupy wyjazdowe;
             – styczeń 2010 – listopad 2010 – 3 grupy wyjazdowe.

Na atrakcyjność ofert będzie wpływała cena, plan wyżywienia uczestników wyjazdu oraz program pakietu "Sprawność i Kondycja"

Termin składania ofert upływa z dniem 14 kwietnia 2010 (decyduje data wpływu do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu).

Oferty mogą być dostarczone za pomocą Poczty Polskiej, bądź osobiście.

Wraz z ofertą prosimy o załączenie oświadczenia, że oferent posiada:
– uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
– posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania usługi;

– znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usługi i nie zalego z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.