Rozpoczynamy kolejny projekt!

11 czerwca 2010

 Fundacja Ekspert-Kujawy, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu, rozpoczyna realizację projektu „Wsparcie dla zwolnionych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska”.

 Celem projektu jest dostarczenie wsparcia 80 pracownikom Poczty Polskiej, objętych programem restrukturyzacyjnym, poprzez bezpłatne:

 • Usługi poradnictwa psychologicznego i zawodowego, których głównym zadaniem będzie pomoc w adaptacji osób do nowej sytuacji (spotkania warsztatowe oraz indywidualne),
 • Przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe lub przekwalifikowujących (szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Oferta szkoleniowa),
 • Szkolenia i doradztwo dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz przeprowadzenie monitoringu prowadzenia tej działalności.

Założonymi efektami realizacji projektu są:

 • Podniesienie motywacji do zmian i aktywności zawodowej na rynku pracy,
 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych bądź dostosowanie ich wraz z umiejętnościami zawodowymi do aktualnych potrzeb regionalnej gospodarki,Powrót do aktywności zawodowej, poprzez pomoc w założeniu własnej działalności gospodarczej.

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenc

Grupą docelową w projekcie jest pracownicy Poczty Polskiej:

 • Będący na okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników zgodnie z przepisamio szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (40 osób),
 • Których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Będą to osoby, których stosunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany z powodu likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych (40 osób).

Wszyscy uczestnicy otrzymają dodatek szkoleniowy. Osoby spoza Inowrocławia, dojeżdżające na szkolenia, otrzymają zwrot kosztów dojazdu.

Dla uczestników projektu przygotowana została bardzo interesująca oferta szkoleń, warsztatów oraz spotkań indywidualnych, które stanowią:

W ramachporadnictwa zawodowego i psychologicznego:

 • Warsztaty aktywizacji zawodowej, których zadaniem będzie m.in. przekazanie informacji nt. metod poszukiwania nowej pracy,
 • ndywidualne spotkanie z psychologiem,
 • Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym, podczas którego opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania dla każdego z uczestników projektu,

W ramach szkoleń podnoszących kwalifikacje:

 • Księgowość małej firmy,
 • Główny księgowy,
 • Specjalista ds. kadr i płac,
 • Sekretariat z językiem angielskim,
 • Pracownik hurtowni z obsługą wózka widłowego,

Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, polegające na:

 • Przeprowadzeniu szkolenia „ABC przedsiębiorczości”,
 • Przeprowadzeniu warsztatów nt. tworzenia biznesplanu,
 • Indywidualnym wsparciu uczestników przy tworzeniu biznesplanów oraz,
 • Przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości,
 • Doradztwie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • 12 miesięcznym monitoringu prowadzenia działalności gospodarczej.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dodatek szkoleniowy oraz poczęstunek. Osoby dojeżdżające na szkolenia otrzymają zwrot kosztów dojazdu.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego