Beneficjenci

24 czerwca 2010

Grupą docelową w projekcie jest 96 pracowników branży ubezpieczeniowej:

  • będących na okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn nie dotyczących pracowników zgodnie z przepisami  o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
  •  których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn nie dotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.
  • będą to osoby, których stosunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany z powodu likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych