Wrzesień pod znakiem nauki języka angielskiego dla aktywnych Amazonek

26 sierpnia 2010

 W miesiącu wrześniu rozpocznie się 60 godzinne szkolenie z podstaw języka angielskiego dla jednej grupy 8 osobowej.

Uczestniczkami szkolenia będą „Amazonki” z Torunia – beneficjentki projektu "Aktywne Amazonki z Kujaw i Pomorza", które będą brały udział w zajęciach dwa razy w tygodniu. Zajęcia będą się odbywały w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 47 a w Toruniu.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"
Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego