Beneficjenci

3 września 2010

Grupą docelową projektu będą 64 osoby, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy (niedotyczących pracownika), w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Będą to osoby uprzednio pracujące u proacodawcy zatrudniającego mniej niż 20 praocwników, bądź rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.