Opis projektu

3 września 2010

Celem projektu „Aktywne Amazonki z Wielkopolski” jest zaktywizowanie społeczne i zawodowe, w tym poprzez podniesienie kompetencji kluczowych i zawodowych 200 kobiet zrzeszonych w klubach Amazonek na terenie Wielkopolski w okresie dwóch lat realizacji projektu.

W ramach projektu odbędą się szkolenia z zakresu:

  • Podstaw obsługi komputera;
  • Podstaw języka angielskiego;
  • Nauki języka migowego;
  • Asystenta rodziny;
  • Warsztaty z zakresu wizażu i kształtowania wizerunku;
  • Indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym.

Projekt obejmuje również:

  • Wyjazdowe szkolenia zawodowe połączone z rehabilitacją w zakresie: 

               – Zaawansowanej nauki języka angielskiego;
               – Kontynuacji szkolenia na asystenta rodziny;
               – Florystyki i zdobienia przedmiotów;
               – Trenera pracy;
               – Recepcjonisty/menadżera turystyk;
i              – Działalności organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych.

Wyjazdy szkoleniowe połączone będą z możliwością korzystania z pakietu „Sprawność i Kondycja”, obejmujących badania lekarskie oraz z zabiegów medycznych i rehabilitacyjnych.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Poddziałanie 7.2.1 „ Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.