Regulamin uczestnictwa w projekcie

2 sierpnia 2010

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Aktywne Amazonki z Wielkopolski”

 

§ 1
Informacje ogólne o projekcie

1.    Projekt „Aktywne Amazonki z Wielkopolski”, zwany dalej projektem jest realizowany przez Fundację Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu, zwaną dalej Fundacją, z siedzibą przy ul. Dworcowej 65.

2.    Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

3.    Głównym celem projektu jest zaktywizowanie społeczne i zawodowe, w tym podniesienie kompetencji kluczowych i zawodowych 200 nieaktywnych zawodowo kobiet zrzeszonych w klubach Amazonki na terenie Wielkopolski.

4.    Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2010 roku do 30 lipca 2012 roku.

5.    Biuro projektu mieści się pod adresem: ul. Dworcowa 65, 88 – 100 Inowrocław, tel./fax: (52) 357 62 15 oraz w Poznaniu pod adresem: ul. Chrobrego 32/21, 60-681 Poznań.

6.    Regulamin uczestnictwa w projekcie, zwany dalej regulaminem zawiera:

 • informacje ogólne o projekcie;
 • zasady organizacji warsztatów, szkoleń, doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy;
 • kryteria uczestnictwa w projekcie;
 • zasady rekrutacji;
 • zasady ukończenia i rezygnacji z udziału w projekcie.

7.    Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym regulaminem należy do Kierownika projektu w porozumieniu z koordynatorem rehabilitacji społecznej i zawodowej, Sekretarzem projektu, Specjalistą ds. rozliczeń finansowych oraz Zarządem Fundacji.

§ 2
Zasady organizacji szkoleń oraz doradztwa zawodowego i prawnego

1.    Projekt obejmuje:

 • przeprowadzenie 20 edycji szkoleń komputerowych w grupach szkoleniowych     8 – osobowych;
 • przeprowadzenie 6 edycji szkoleń z zakresu języka angielskiego w grupach szkoleniowych 10 – osobowych;
 • przeprowadzenie 4 edycji szkoleń z zakresu języka migowego w grupach szkoleniowych 10 – osobowych;
 • Przeprowadzenie 2 edycji szkolenia wstępnego z zakresu asystenta rodziny w grupach szkoleniowych 10 – osobowych;
 • Wsparcie doradcze w zakresie reorientacji społecznej, zawodowej i kreowania wizerunku;
 • Wyjazdowe szkolenie zawodowe, połączone z rehabilitacją.

2.    Warsztaty i szkolenia odbywają się od poniedziałku do niedzieli w godzinach pomiędzy 8:00, a 20:00.

3.    Udział w projekcie jest bezpłatny.

4.    Każda uczestniczka projektu otrzyma bezpłatnie pakiet materiałów szkoleniowych oraz poczęstunek. Dodatkowo uczestniczki szkolenia komputerowego otrzymają do swojej dyspozycji notebooki wraz z bezprzewodowym dostępem do Internetu, na okres 2 miesięcy, które po zakończeniu szkolenia będą zobowiązane zwrócić w nienaruszonym stanie.

5.    Uczestniczka, której miejsce zamieszkania znajduje się poza miejscowością odbywania się zajęć, ma prawo ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu – zasady wypłacania zwrotu kosztów dojazdu regulują odrębne zasady, udostępniane uczestniczce pierwszego dnia zajęć.

6.    W trakcie uczestnictwa w projekcie uczestniczka jest zobowiązana do wzięcia udziału w ankietach ewaluacyjnych przeprowadzanych przez personel projektu.

7.    Warsztaty, szkolenia oraz doradztwo odbywają się na terenie województwa Wielkopolskiego, zaś wyjazdowe szkolenia połączone z rehabilitacją odbywają się w Inowrocławiu.

8.    Każda uczestniczka ma obowiązek:

 •  regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w szkoleniach;
 • każdorazowego potwierdzania obecności na liście obecności;
 • wykonywania zadań powierzonych przez trenerów i doradców;
 • informowania o planowanych nieobecnościach;
 • informowania z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze rezygnacji z projektu.
 § 3
Kryteria uczestnictwa w projekcie
1.     W projekcie uczestniczyć mogą niepracujące, niepełnosprawne członkinie stowarzyszeń Amazonki, zamieszkujące na terenie Wielkopolski, w wieku 45 lat i więcej. Łącznie do projektu zostanie przyjęte 200 kobiet. 

2. Uczestniczka ponosi odpowiedzialność karną określoną w art. 286 kodeksu karnego za umyślne podanie nieprawdziwych informacji w dokumentach składanych na potrzeby projektu.

§ 4
Zasady rekrutacji

1.    Rekrutacja do projektu, z racji ograniczenia kręgu uczestników do członkiń klubów Amazonek z Wielkopolski będzie prowadzona w ramach struktur tych stowarzyszeń. Wybór klubów, a w dalszej kolejności dobór uczestniczek do poszczególnych działań dokona koordynator rehabilitacji społecznej i zawodowej.

2.    Przy naborze kandydatek uwzględniane będą następujące kryteria preferencji:

 • niski poziom wykształcenia (preferencje dla niskiego);
 • motywację do podniesienia swoich kompetencji kluczowych i zawodowych

3.    Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest złożenie i podpisanie w terminie ustalonym z Sopiekunem projektu wymaganych dokumentów (najczęściej jest to pierwszy dzień zajęć w ramach ścieżki w projekcie):

 • deklaracji uczestnictwa w projekcie;
 • zakresu danych osobowych;
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • oświadczenia o kwalifikowalności do udziału w projekcie;
 • innych oświadczeń, jeśli są konieczne ze względu na szczególną sytuację zawodową lub społeczną uczestnika.

4.    Nie złożenie przez kandydatkę wymaganych dokumentów w terminie ustalonym z opiekunem jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie.

§ 5
Zasady ukończenia oraz rezygnacji z udziału w projekcie
1.    W celu otrzymania zaświadczenia o ukończeniu udziału w kolejnych formach wsparcia w ramach projektu uczestniczka zobowiązana jest do obecności na co najmniej 80% godzin przewidzianych programem zajęć.

2.    W przypadku, gdy liczba nieobecności na zajęciach przekracza 20% uczestnik jest zobowiązany do samodzielnego zapoznania się ze zrealizowanym w trakcie jego nieobecności materiałem i zaliczenia tego materiału u trenerów i na warunkach przez nich określonych.

3.    Rezygnacja z udziału w projekcie w trakcie otrzymywania wsparcia jest możliwa tylko w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają uczestniczce dalszy udział w projekcie.

4.    Rezygnacja z udziału w projekcie powinna mieć formę pisemnego oświadczenia i zawierać powód rezygnacji. W przypadku niemożności dostarczenia pisemnej rezygnacji, składana ona jest telefonicznie, na podstawie czego, kierownik projektu sporządza stosowną informację.

§ 6
Postanowienia końcowe

1.    Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 2 sierpnia 2010 roku.

2.    Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.

3.    Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.

4.    Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Poddziałanie 7.2.1 „ Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.