Przekaż środki pieniężne na cele statutowe Fundacji Ekspert – Kujawy!

30 listopada 2011

https://fundacja.ekspert-kujawy.pl/templates/fundacja/images/fundacja.png
Szanowni Państwo!

Fundacja Ekspert – Kujawy działa od 10 lat, a tym samym skutecznie podejmuje działania w zakresie zwalczania bezrobocia nie tylko w województwie kujawsko – pomorskim, ale i na rynku krajowym.

W tym okresie przeszkoliliśmy tysiące osób bezrobotnych oraz udzieliliśmy pomocy w zdobyciu zatrudnienia poprzez wsparcie psychologiczno – doradcze w ramach fundacyjnych inicjatyw, m.in.: Kujawskiego Biura Karier. Uczestnikami szerokiego pakietu szkoleń były osoby bezrobotne, niepełnosprawne, młodzież i rolnicy. Ponad 30 % z nich znalazło pracę bezpośrednio po ukończeniu wsparcia oferowanego przez Fundację.

Realizujemy projekty ogólnopolskie na terenie kilku województw. Obecnie wchodzimy z nowym rodzajem wsparcia na rynek krajowy, gdzie punktem strategicznym jest doskonalenie grona pedagogicznego w zakresie hotelarstwa i turystyki. W tym zakresie wykorzystamy potencjał Inowrocławia z bazą uzdrowiskową, a także aktywne metody szkoleniowe fundacyjnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Kolejnym, ale i cyklicznym „owocem działań” jest promocja przedsiębiorczości poprzez realizowane projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Odbiorcami w/w projektów są m. in. osoby bezrobotne, kobiety, studenci czy niepełnosprawni. Celem realizowanych projektów jest wykorzystanie ambicji potencjalnego przedsiębiorcy poprzez pragmatykę i kwalifikacje zawodowe, a także umiejętności edukacyjne studentów i absolwentów szkół wyższych, niwelowanie bezrobocia oraz wykorzystanie siły osób niepełnosprawnych. Jest to bardzo cenne doświadczenie, ponieważ fundacyjne Kujawskie Centrum Przedsiębiorczości rozwija się w systemowych metodach działań i funkcjonowaniu na tak szeroka skalę. 

Nowością naszych działań jest finalizowanie pomysłu dotyczącego powstawania spółdzielni socjalnych. Wkrótce wejdzie w życie projekt, który zakłada zwiększenie systemu zatrudnienia poprzez tworzenie spółdzielni socjalnych, nadanie stabilności finansowej i rozwój przedsiębiorczości. Co więcej, przewidujemy dalszy ciąg współpracy z organizacjami pozarządowymi dla realizacji ich celów statutowych w sferze działań publicznych poprzez Kujawsko-Pałucki Inkubator Organizacji Pozarządowych.

Nasza Fundacja realizuje szereg działań opierając się na następujących celach statutowych:

 • Promocja przedsiębiorczości i wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
 • Aktywne zwalczanie bezrobocia,
 • Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
 • Szerzenie wiedzy ekonomicznej i prawnej
 • Edukacja w zakresie wykorzystaniu nowoczesnych technologii komputerowych
 • Pomoc w dobywaniu kwalifikacji nieb jednych do objęcia odpowiedzialnych stanowisk

 Powyższe cele są zgodne z wykazem następujących zadań w sferze publicznej, wymienionych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

Zostaliśmy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 3 lipca 2011 r. pod nr 00022521. Fundacja mieści się w katalogu organizacji wymienionych w art. 3 ust. 2 w/w ustawy.

Dlatego przekazywane na rzecz Fundacji Ekspert – Kujawy środki pieniężne mogą podlegać odliczeniu od Państwa dochodu, jako dokonane na rzecz organizacji prowadzącej działalność w sferze pożytku publicznego na podstawie przepisów:

 • darowizna osoby fizycznej do wysokości 6% dochodu – na podstawie art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 14 poz. 176)
 • darowizna osoby prawnej do wysokości 10 % dochodu – na podstawie art. 18 ust. 1 pk 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654)

Obowiązkowo wpłaty należy dokonać przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Fundacji wg wzoru zamieszczonego poniżej.:

Wzór polecenia przelewu / wpłata gotówkowa

Powyższe wpłaty będziecie Państwo zobowiązani wykazywać w zeznaniu rocznym, podając:

 • kwotę przekazanej darowizny,
 • kwotę dokonanego odliczenia od podatku,
 • nazwę, adres i NIP obdarowanego.

UWAGA! Nasza Fundacja nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego. Organizacja na rzecz, której dokonywana jest darowizna, podlegająca odliczeniu od dochodu nie musi mieć statusu organizacji pożytku publicznego, co potwierdza Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 15.04.2004 r. nr PB3/8214-108/KW/04/923.

Dziękujemy!