PUP ogłosił nabór formularzy rekrutacyjnych dla zainteresowanych otwarciem firmy

9 lipca 2012

 PUP w Inowrocławiu ogłosił I nabór formularzy rekrutacyjnych dla osób chcących otworzyć własną działalność gospodarczą. Nabór prowadzony jest w ramach projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”.

Nabór Formularzy rekrutacyjnych potrwa od 9 lipca do 10 sierpnia br. i przeprowadzony będzie zgodnie z Regulaminem rekrutacyjnym zamieszczonym na stronie PUP w Inowrocławiu. Nabór prowadzony będzie w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku. W przypadku złożenia Formularza rekrutacyjnego za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do PUP w Inowrocławiu, a nie data stempla pocztowego.
Dokumenty złożone przed terminem rozpoczęcia rekrutacji lub po terminie zakończenia rekrutacji nie będą rozpatrywane.

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w Kancelarii PUP w Inowrocławiu (ul. Mątewska 17, pok. 204, II piętro) w dniach od 9 lipca do 10 sierpnia wyłącznie na wzorze Formularza rekrutacyjnego. Formularz dostępny jest na stronie urzędu (http://pupinowroclaw.pl/art/id/718) oraz w siedzibie urzędu.
PUP w Inowrocławiu gorąco zachęca do wnikliwego zapoznania się z Regulaminem rekrutacji, który zawiera m.in. wymagania stawiane uczestnikom projektu oraz zasady naboru i oceny Formularzy rekrutacyjnych.
Przypomnijmy – projekt „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” realizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w partnerstwie z 20 powiatowymi urzędami pracy w naszym województwie. Został on przygotowany w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał ludzki.
Głównym celem projektu jest stworzenie warunków w latach 2012-2014 do podjęcia działalności gospodarczej dla 2500 osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa kujawsko-pomorskiego znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

W związku z powyższym projekt zakłada udzielenie jego uczestnikom następujących form wsparcia:

  • Indywidualne poradnictwo zawodowe oraz stworzenie bądź zaktualizowanie Indywidualnego Planu Działania,
  • Szkolenie “ABC przedsiębiorczości”,
  • Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (dotacja) do wysokości 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia,
  • Bieżące informowanie nt. instytucji udzielających wsparcia nowopowstałym firmom.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które dodatkowo muszą spełniać jeden z poniższych warunków:

  • być w wieku do 25 lub powyżej 50 roku życia,
  • być osobą niepełnosprawną,
  • być kobietą,
  • być osobą długotrwale bezrobotną,
  • być mieszkańcem gminy wiejskiej, wiejsko-miejskiej lub miasta do 25 tys. mieszkańców.

Niemniej jednak w projekcie szczególnie preferowane będą osoby należące do pierwszych trzech grup wskazanych powyżej.

Oprócz kryteriów formalnych wymienionych powyżej osoby ubiegające się o objęcie wsparciem w ramach projektu powinny oczywiście mieć  „pomysł na firmę”.

INFORMACJE UDZIELANE W PUP W INOWROCŁAWIU:
Nabór formularzy rekrutacyjnych – nr tel. 52 3592 415
Szkolenie ABC Przedsiębiorczości – nr tel. 52 3592 445
Dotacje – nr tel. 52 3592 464

Jednocześnie PUP w Inowrocławiu zachęca osoby zainteresowane do bieżącego odwiedzania strony projektu prowadzonej przez Lidera partnerstwa: www.przedsiebiorczosc.wup.torun.pl oraz podstrony projektu na stronie naszego urzędu: http://www.pupinowroclaw.pl/kat/id/232 (zakładka Europejski Fundusz Społeczny/Projekty realizowane/Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego).
 
 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego