ROZEZNANIE CENOWE

5 marca 2012

Image
Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu, ul. Dworcowa 65,88-100 Inowrocław, tel. 52 357 62 15; mail:fundacja@ekspert-kujawy.pl w związku z realizacją projektu „Klub Integracji Społecznej moją szansą na aktywność” 

 realizowanego w ramach PO KL, Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji 
kursu:„Prawa jazdy kategorii B”

 
1. Opis przedmiotu rozeznania cenowego.W zakresie naszych oczekiwań jest zorganizowanie i zrealizowanie kursu prawa jazdy kategorii B dla jednej grupy 8 – osobowej, zamieszkującej powiat aleksandrowski w okresie:
•    Wrzesień 2012 – listopad 2012 – 1 grupa ( 8-osobowa)

* Kurs prawa jazdy kategorii B musi być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierującego pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. (Dz. U z 2005 roku, nr 217, poz. 1834 z póź. zm.)

2. Specyfika przedmiotu rozeznania cenowego.
Zakres kursu powinien obejmować:
•    przekazanie wiedzy teoretycznej w zakresie obsługi pojazdów silnikowych
w zakresie kategorii B w wymiarze 30 godzin;
•    przekazanie umiejętności praktycznych w zakresie obsługi pojazdów silnikowych w zakresie kategorii B w wymiarze 30 godzin;
•    zorganizowanie i zlecenie badań lekarskich kandydatów na kierowców do prawa jazdy kat. B
•    zorganizowanie egzaminu wewnętrznego kończącego kurs prawa jazdy kat. B;
•    zorganizowanie egzaminu zewnętrznego kończącego kurs prawa jazdy kat. B.

3. Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta powinna zawierać:
1)    Formularz ofertowy (wzór: załącznik 1 do zapytania ofertowego);
2)    Propozycję cenową przedmiotu zapytania zawierającą:
– zrealizowanie kursu prawa jazdy kategorii B uwzględniającego przeprowadzenie zajęć teoretycznych (30 godzin) oraz zajęć praktycznych (30 godzin)
– zorganizowanie i zlecenie badań lekarskich kandydatów do kursu prawa jazdy kat. B
– przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego
– zorganizowanie egzaminu zewnętrznego
– wyposażenie uczestników kursu w materiały dydaktyczne i/lub sprzęt do wykorzystywania podczas szkolenia;
3)    Program szkolenia;
4)    Oświadczenie oferenta, że spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu:
– posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania usługi;
– znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
    kopię dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej/bądź szkoleniowej, w branży związanej z przedmiotem zapytania;
    dokumenty potwierdzające kwalifikacje kadry zaangażowanej w realizację szkolenia, głównie uprawnienia wykładowcy/instruktora, który posiada uprawnienia instruktora określone w art. 105 ust. 2 pkt 1-6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997. Prawo o ruchu drogowym (dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908  z późn. Zm.)  

3. Dodatkowe wymagania:
•    zajęcia winny odbywać się od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 – 20:00. dotyczy to głównie części teoretycznej kursu. Część praktyczna nauki jazdy powinna  zostać ustalona indywidualnie z każdym kursantem;
•    Podczas zajęć teoretycznych wykonawca powinien zapewnić uczestnikom kursu miejsca siedzące, stolik/ławę bądź krzesło z przystawką umożliwiającą swobodne sporządzanie notatek.
•    Wykładowcy / instruktorzy prowadzący zajęcia powinni być poinformowani o fakcie, iż w szkoleniu uczestniczą osoby, których udział jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

4. Opis sposobu złożenia oferty.
Termin składania ofert upływa z dniem 30 sierpnia 2012 (decyduje data wpływu do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu).

Oferty mogą być dostarczone za pomocą Poczty Polskiej, faxem, pocztą elektroniczną bądź osobiście. Wraz z ofertą prosimy o załączenie wymaganych dokumentów.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani osobiście, faksem lub drogą mailową. Do wybranej instytucji zostanie skierowane całościowe zlecenie realizacji zamówienia.

ZAŁĄCZNIK  1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego