ROZEZNANIE CENOWE

17 sierpnia 2012

Image
Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław tel. 52 357 62 15; mail: sekretariat@ekspert-kujawy.pl w związku z realizacją projektu „Kujawsko – Pałucki Klub Integracji Społecznej”

 realizowanego w ramach PO KL, Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

zaprasza do złożenia oferty

dotyczącej realizacji  szkolenia: „Spawacz w metodzie 135 lub 111”

1. Opis przedmiotu zapytania.
Przeprowadzenie szkolenia „Spawacz  w metodzie 111 lub 135” Kod CPV 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego
W zakresie naszych oczekiwań jest zrealizowanie w/w szkolenia dla dwóch grup
4-osobowych w Żninie  bądź w jej okolicy w terminie:
•    Wrzesień 2012 – październik 2012 – 2 grupy (szczegółowy harmonogram zostanie ustalony po wyborze Wykonawcy)
•    czas realizacji szkolenia:
I grupa  (metoda 135) –  24 dni – 145 godzin
II grupa (metoda 111) – 28 dni – 163 godziny

2. Specyfika przedmiotu zapytania.
Celem szkolenia ma być uzyskanie umiejętności zawodowych niezbędnych przy wykonywaniu zawodu spawacza w metodzie 111 lub spawacz w metodzie 135.

Zakres zajęć przy „spawaczu w metodzie 111” powinien obejmować:
– 23 godzin szkolenia teoretycznego
– 140 godzin szkolenia praktycznego
– przygotowanie materiałów szkoleniowych
– badania lekarskie

Zakres zajęć przy „Spawaczu w metodzie 135” powinien obejmować:
– 25 godzin szkolenia teoretycznego
– 120 godzin szkolenia praktycznego
– przygotowanie materiałów szkoleniowych
– badania lekarskie

3. Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta powinna zawierać:
    Formularz ofertowy (wzór: załącznik 1 do zapytania ofertowego);
    Propozycję cenową przedmiotu zapytania zawierającą:
a) opis szkolenia „Spawacz w metodzie 135”  dla 4 osób składające się z 145 godzin, w tym:  25 godzin  części teoretycznej i  120 godzin zajęć praktycznych wraz z egzaminem oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych;
b) opis szkolenia „Spawacz w metodzie 111”  dla 4 osób składające się z 163 godzin, w tym:  23 godzin  części teoretycznej i  140 godzin zajęć praktycznych wraz z egzaminem oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych;
c) badania lekarskie uczestnika;
d)  cenę brutto za zrealizowanie przedmiotu zamówienia;
    Program szkolenia;
    Wykaz zrealizowanych szkoleń (wzór: załącznik 2 do zapytania ofertowego);
    Oświadczenie oferenta, że spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu:
– posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi                     do wykonania usługi;
– znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
    Kopię dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej / bądź szkoleniowej, w branży związanej z przedmiotem zapytania;
    Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kadry zaangażowanej w realizację szkolenia.   

4. Opis sposobu oceny oferty.
Według przyjętego kryterium oceny, na atrakcyjność oferty będzie wpływała, odpowiednio:
•    cena – 80 pkt.,
•    doświadczenie w zakresie prowadzenia podobnych szkoleń – 10 pkt.,
•    program zajęć – 10 pkt.
Maksymalna liczba punktów: 100
Oferta najkorzystniejsza to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oferty i niżej wymienionych kryteriów:
S = Co + Op + Dw
S  – całkowita liczba punktów przyznana ofercie
Co – liczba punktów przyznana za kryterium „cena oferty”
Op – liczba punktów przyznana za kryterium „ocena programów”
Dw – liczba punktów przyznana w kryterium „doświadczenie wykonawcy”

W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

I. Cena oferty (Co) ogółem – max 80 pkt,

          cena oferty najniższej
Co = ——————————– x 80 pkt x100%
            cena oferty badanej

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

II. Ocena programu – max 10 pkt
ocena programów (Op) – zostanie dokonana na podstawie złożonego opisu programu oferowanych szkoleń z uwzględnieniem zakresu przedmiotu zapytania w skali  0-10 pkt.
Op =  liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę (max. 10 pkt)  x  100%

III. Doświadczenie w zakresie prowadzenia podobnych szkoleń – max 10 pkt.
Ocena doświadczenia wykonawcy (Dw) – zostanie dokonana na podstawie złożonego załącznika nr 2 do zapytania, zgodnie z poniższym:

Lp.    Liczba szkoleń o tematyce odpowiadającej tematyce szkolenia objętego zapytaniem przeprowadzonych w ciągu ostatnich trzech lat przed datą składania ofert    Liczba przyznanych punktów:
(max 10)
1.    1 – 3 szkoleń    2 pkt
2.    4 – 6 szkoleń     5 pkt
3.    7 – 9  szkoleń     7 pkt
4    10 szkoleń i więcej    10 pkt

Dw  =  liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę (max. 10 pkt)  x  100%

5. Opis sposobu złożenia oferty.
Termin składania ofert upływa z dniem  30 sierpnia 2012 (decyduje data wpływu do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu). Oferty mogą być dostarczone za pomocą Poczty Polskiej, faxem, pocztą elektroniczną bądź osobiście. Wraz z ofertą prosimy o załączenie wymaganych dokumentów.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani osobiście, faksem lub drogą mailową. Do wybranej instytucji zostanie skierowane całościowe zlecenie realizacji zamówienia.

 ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europesjkiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego