Rozpocznij studia podyplomowe w Inowrocławiu

12 sierpnia 2013

wshe.png
Rozpocznij studia podyplomowe w Inowrocławiu Konkurencyjne ceny oraz wykwalifikowana kadra!

Fundacja Ekspert – Kujawy wraz z Wyższą Szkołą Humanistzcyno – Ekonomiczną z Włocławka oferuje STUDIA PODYPLOMOWE na kierunku: Administracja samorządowa

Studia skierowana są do osób pracujących lub zamierzających podjąć pracę w jednostkach samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostkach, zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych, a także innych samorządowych instytucjach. Studia te polegają na wyposażeniu studiujących w nowoczesną wiedzę z zakresu administracji, postępowania administracyjnego, finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, kontroli w administracji, partnerstwa w administracji itp.

Absolwent otrzyma niezbędny zasób wiedzy i kultury ogólnej, prawniczej, administracyjnej i menedżerskiej w połączeniu z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi w administracji samorządowej. Zdobędzie wiedzę w zakresie społecznych i gospodarczych aspektów rozwoju lokalnego. Absolwent posiądzie także umiejętności w zakresie organizowania działalności gospodarczej poprzez zarządzanie zarówno istniejącym mieniem samorządowym, jak i w obszarze programowania, finansowania oraz realizacji inwestycji lokalnych, w tym ich skutków dla środowiska naturalnego. Absolwent, wyposażony w ogólną i specjalistyczną wiedzę z zakresu nie tylko administracji samorządowej, ale i innych organizacji rządowych i pozarządowych, jest przygotowany do pracy w różnych obszarach i na różnych szczeblach administracji samorządowej.

Program studiów
Program studiów zawiera łączną ilość 240 godzin w 2 semestralnym toku studiów. Studia kończą się uzyskaniem absolutorium poprzez zaliczenie na ocenę wszystkich przedmiotów oraz napisaniem pod kierunkiem promotora pracy dyplomowej.

Warunki przyjęcia
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie w wyznaczonym przez Uczelnię terminie kompletu dokumentów oraz udokumentowanie posiadania wyższego wykształcenia w postaci załączonego do kompletu dokumentów dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie w wyznaczonym przez Uczelnię terminie kompletu dokumentów oraz udokumentowanie posiadania wyższego wykształcenia w postaci załączonego do kompletu dokumentów dyplomu ukończenia studiów wyższych
Rekrutacja trwa!!!
 Opłata za studia:2.600,00 zł

Dodatkowe opłaty:

  • Opłata za wydanie indeksu – 16 zł
  • Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych – 30 zł

  Warunki przyjęcia na studia podyplomowe:

  • Złożenie kompletu dokumentów w Fundacji Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu.
  • Kandydaci, którzy składają dokumenty na studia podyplomowe są zwolnieni z opłaty wpisowej na studia podyplomowe.
  • Ukończone studia wyższe, tj. posiadanie jednego z dyplomów: licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera.
  • W przypadku cudzoziemców, wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce, albo dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany lub nostryfikowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą (Dz. U. 2011 Nr 196, poz. 1168).

Wymagane dokumenty:

  • Podanie do J.M. Rektora o przyjęcie na studia podyplomowe (według wzoru Uczelni) do pobrania w Fundacji Ekspert-Kujawy lub do pobrania  
  • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z kopią suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów),
  • Kopia dowodu osobistego (obie strony) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami,
  • 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane imieniem i nazwiskiem,

UWAGA! Wpisowe na studia podyplomowe wynosi 0 zł!

  Szczegóły w zakładce studia podyplomowe

Kontakt: Anna Napierała, tel. 52 357 62 15, email: studia@ekspert-kujawy.pl