SPECYFIKA PRACY Z DZIECKIEM Z ADHD

22 sierpnia 2006

Temat    SPECYFIKA PRACY Z DZIECKIEM Z ADHD       
Forma    Szkolenie
       
Odbiorcy   
nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli pracujący w szkołach każdego stopnia oraz  pedagodzy szkolni, a także osoby pracujących
 w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach socjoterapeutycznych, terapeutycznych i innych placówkach
o podobnym charakterze, np placówkach  resocjalizacyjnych, ośrodkach szkolno -wychowawczych.

Cel   
przygotowanie do pracy z dziećmi nadpobudliwymi, poznanie istniejących  narzędzi diagnozy ADHD u dziecka, poznanie  procedur  medycznych  towarzyszących diagnozie psych. – ped., planowanie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych dla dziecka i adolescenta z ADHD, metody postępowania z dzieckiem z ADHD na tle klasy(w środowisku rówieśniczym), wspomaganie działań wychowawczych rodziców           

Treści programowe   
Podstawy teoretyczne- zagadnienia wprowadzające w temat
Przyczyny powstawania zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci.
Nadpobudliwość psychoruchowa – charakterystyka zaburzenia.
Cechy i przyczyny nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci.
Objawy nadpobudliwości psychoruchowej.
Nadpobudliwość psychoruchowa a trudności szkolne,
Wskazówki dla nauczycieli pracujących z uczniem z nadpobudliwością psychoruchową
Prezentacja testu pozwalającego identyfikować nadpobudliwość psychoruchową ADHD u dzieci       

Liczba godzin   
20 godzin       

Terminy i miejsce realizacji
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Ośrodka w terminie ustalonym wspólnie z uczestnikami.       

Świadectwo   
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.       

Koszt   

130 zł