Statut

22 sierpnia 2005

STATUT

„OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI FUNDACJI EKSPERT-KUJAWY”
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
„Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Ekspert-Kujawy” zwany dalej Ośrodkiem prowadzi swoją działalność na podstawie aktu założycielskiego opartego na przepisach:
ustawy z dnia 7.09.1991r., o systemie oświaty, (Dz. U. z 1996 roku Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2003r., w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego, (Dz. U. Nr 84, poz 779),
niniejszego statutu.

§ 2
Ośrodek jest niepubliczna placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu wojewódzkim.
Ośrodek używa nazwy w pełnym brzmieniu: „Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Ekspert-Kujawy”

§ 3
1. Organem prowadzącym Ośrodek jest Fundacja Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu.
2. Nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem pełni Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy.

§ 4
1. Zakresem działania Ośrodka jest doskonalenie nauczycieli i kadry kierowniczej wszystkich typów szkół i placówek oświatowo – wychowawczych.
2. W realizacji zadań Ośrodek może współpracować z innymi podmiotami zajmującymi się edukacją.

Rozdział I I
Główne cele działania Ośrodka

§ 5
Statutowym celem działania Ośrodka jest organizowanie i prowadzenie różnorodnych form doskonalenia zawodowego:
dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki poprzez podnoszenie poziomu kwalifikacji w zakresie organizacji i zarządzania oświatą,
2. nauczycieli – podnoszenie poziomu kwalifikacji i doskonalenie umiejętności oraz kompetencji dydaktycznych i wychowawczych – zgodnie z ich potrzebami zawodowymi, priorytetami i polityką oświatową państwa oraz organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami, a także wspierania ich nowatorskich inicjatyw i kształtowanie systemu informacji pedagogicznej,
3. doradców metodycznych oraz udzielanie im wsparcia metodycznego,

§ 6
Ośrodek realizuje swoje cele poprzez:
podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowo – wychowawczych, organizując kursy doskonalące i kwalifikacyjne,
2. doskonalenie umiejętności ważnych dla funkcjonowania zespołów wychowawczych i pracowniczych w oświacie, prowadząc warsztaty tematyczne i metodyczne,
3. upowszechnianie i promocję zmian dotyczących oświaty, nowości edukacyjnych oraz nowatorstwa pedagogicznego.

§ 7
Formy realizacji zadań Ośrodka:
Kursy kwalifikacyjne w oparciu o ramowe programy zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej lub autorskie po uzyskaniu zgody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, po spełnieniu warunków określonych w § 16 ust.1,2,3 i 4 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, pkt 2 niniejszego statutu,
Kursy kwalifikacyjne przygotowujące do pracy edukatorskiej, za zgodą Ministra Edukacji Narodowej i Sportu po spełnieniu warunków § 17 ust.1 i 2 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, pkt 2 niniejszego statutu,
Kursy doskonalące o różnorodnej tematyce związanej z oświatą
Warsztaty tematyczne i metodyczne.

Rozdział III
Organizacja Ośrodka

§ 8
Ośrodkiem kieruje dyrektor,
Stanowisko dyrektora Ośrodka powierza i z tej funkcji odwołuje Zarząd Fundacji Ekspert-Kujawy,
Stanowisko to, może też pełnić jeden z członków Zarządu, po uzyskaniu akceptacji Rady Fundacji.

§ 9
Do zadań dyrektora należy:
planowanie i organizowanie pracy ośrodka,
bieżące kierowanie pracą ośrodka,
dbanie o utrzymanie wysokiego poziomu jakości pracy ośrodka
zatrudnianie i zwalnianie pracowników, zawieranie umów cywilnoprawnych z wykładowcami,
reprezentowanie ośrodka na zewnątrz,
sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracą ośrodka,
wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, w tym zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w ośrodku oraz zabezpieczenie nadzorowanego mienia i prawidłowe klasyfikowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji,
sprawowanie nadzoru pedagogicznego w zakresie realizacji zadań statutowych ośrodka,
dyrektor ma prawo do zmiany osoby prowadzącej zajęcia w ośrodku szkoleniowym w uzasadnionych przypadkach (np. nieobowiązkowość, brak kompetencji),

§ 10
1. W Ośrodku zatrudnia się:
nauczycieli tworzących zespół wykładowców,
specjalistów nie będących nauczycielami,

2. Formy zatrudnienia: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło

§ 11
1. Do zadań wykładowcy należy:
przygotowanie koncepcji dotyczącej zakresu i sposobu organizowania form szkolenia,
organizowanie form doskonalenia, w tym seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń uwzględniających specyfikę nauczanych przedmiotów lub prowadzonych zajęć oraz dotyczących ogólnej wiedzy i umiejętności zawodowych nauczyciela,
prowadzenie zajęć,
przygotowanie stosownych do zajęć materiałów,
prowadzenie dokumentacji związanej z zajęciami,
badanie potrzeb rynku,

Obowiązki pracowników merytorycznych:
punktualne i terminowe prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem,
rzetelne prowadzenie zajęć zgodnie z założeniami andragogiki i pedagogiki ogólnej, uwzględniania w ramach realizacji zajęć najnowszych wyników badań i opracowań naukowych,
prowadzenie ewaluacji własnych zajęć szkoleniowych (własne plany rozwoju).

§ 12
Obsługę finansową i administracyjną zabezpiecza organ prowadzący placówkę.

§ 13
Placówka realizuje zajęcia zgodnie z wymaganiami MENiS oraz potrzebami słuchaczy. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut.
Nabór kandydatów odbywa się poprzez zgłoszenia indywidualne oraz zbiorowe ze szkół i placówek.
Liczba uczestników w grupach wynosi nie więcej niż 30 osób, a w grupach warsztatowych nie więcej niż 20 osób. W przypadku nauki języka angielskiego i warsztatów komputerowych, nie więcej niż 16 osób.
Czas pracy ośrodka: od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00 do 16.00
W czasie trwania zajęć i form doskonalących: w piątki do godz. 21.00,
w soboty od godz. 9.00-21.00, w niedziele od godz. 9.00-18.00.
Słuchacze uczestniczący w formach dokształcania i doskonalenia zawodowego otrzymują świadectwo lub zaświadczenie ukończenia określonej formy określone w załącznikach do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 września 2000 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 956).
Ośrodek przedstawia organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny:
plan pracy ośrodka na kolejny rok, w terminie do dnia 31 października roku poprzedzającego;
sprawozdanie z realizacji planu pracy za dany rok, w terminie do dnia 31 marca następnego roku.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa

§ 14
1. Ośrodek jest jednostką samofinansującą się w zakresie działań statutowych.
2. Koszty obsługi administracyjno-księgowej pokrywa Ośrodek, a w wypadku nie osiągania przez niego przychodów umożliwiających ich sfinansowanie, koszty te pokrywa Fundacja Ekspert-Kujawy.

§ 15
Dochody stanowią:
opłaty wnoszone przez indywidualnych uczestników szkoleń,
opłaty wnoszone przez zleceniodawców zbiorowych,

Wydatki placówki stanowią:
wynagrodzenia pracowników,
zakup materiałów dydaktycznych i środków trwałych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka,
koszty opracowania materiałów informacyjnych,
opłaty za wynajem pomieszczeń dydaktycznych.

Rozdział V
Prawa i obowiązki pracowników i słuchaczy

§ 16
Pracownicy mają prawo do :
pomocy w organizacji zajęć,
podmiotowego traktowania,

Pracownicy mają obowiązek:
rzetelnego i terminowego realizowania przydzielonych zajęć,
dbania o powierzone mienie ośrodka,
prowadzenia stosownej dokumentacji związanej z realizowaniem zajęć.

§ 17
1. Słuchacze mają prawo do:
życzliwego i podmiotowego traktowania, obiektywnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
korzystania z pomieszczeń, sprzętów i środków dydaktycznych,

2. Słuchacze mają obowiązek:
systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
należytego wywiązywania się z przyjętych na siebie zobowiązań wobec Ośrodka,
poszanowania mienia,
przestrzegania zasad kultury i komunikacji społecznej.

3. W przypadku nie uiszczenia opłaty lub naruszenia obowiązującego prawa słuchacz zostaje skreślony z listy uczestników, decyzję o skreśleniu słuchacza podejmuje dyrektor Ośrodka.
W przypadku skreślenia z listy, słuchaczowi przysługuje odwołanie do Prezesa Fundacji, w terminie 14 dni.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 18
Ośrodek prowadzi dokumentację przebiegu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz rejestr wydanych zaświadczeń. Za prowadzenie rejestru odpowiedzialny jest dyrektor Ośrodka,
Ośrodek używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Ekspert-Kujawy” oraz pieczątki podłużnej w związku z obowiązującymi przepisami.

§ 19
Decyzję o likwidacji Ośrodka podejmuje organ prowadzący.

§ 20
Wszelkie sprawy nie uregulowane przepisami niniejszego statutu określają stosowne przepisy prawne.

§ 21
Wszelkie zmiany w statucie wymagają formy pisemnej. Zmiany będą dokonywane za zgodą Zarządu Fundacji.
O zmianach tych organ prowadzący powiadamia Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni przed wejściem w życie jego postanowień.

§ 22
Statut Ośrodka wchodzi w życie z dniem wpisania Ośrodka do rejestru Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty.