Studia podyplomowe na kierunku: BHP dla nauczycieli!

7 maja 2013

wshe.png
Rozpocznij studia podyplomowe na kierunku: BHP dla nauczycieli! Zajęcia w Inowrocławiu! Konkurencyjne ceny oraz wykwalifikowana kadra!

Fundacja Ekspert – Kujawy wraz z Wyższą Szkołą Humanistzcyno – Ekonomiczną z Włocławka oferuje STUDIA PODYPLOMOWE na kierunkach:

 1. Administracja samorządowa
 2. Bezpieczeństwo i higiena pracy dla nauczycieli
 3. Zarządzanie oświatą
 4. Zarządzanie ochroną zdrowia

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie w wyznaczonym przez Uczelnię terminie kompletu dokumentów oraz udokumentowanie posiadania wyższego wykształcenia w postaci załączonego do kompletu dokumentów dyplomu ukończenia studiów wyższych
Rekrutacja trwa !!
Dziś przedstawiamy Państwu studia podyplomowe na kierunku: BHP dla nauczycieli! NOWOŚĆ!!
Studia Podyplomowe dla Nauczycieli skierowane są do nauczycieli pragnących zdobyć kwalifikacje do nauczania przedmiotu bhp w szkołach. Uczestnicy studiów zapoznają się m. in. z podstawowymi regulacjami prawnymi dot. bhp, metodami i specyfiką zarządzania bhp, poznają fizyczne i chemiczne zagrożenia w środowisku pracy oraz zasady związane z bezpieczeństwem pożarowym oraz bhp w budownictwie i energetyce. Odrębny blok zajęć dydaktycznych zapozna słuchaczy z dydaktyką szkoleń i nauczania przedmiotów z zakresu bhp w różnych typach szkół. Studia przygotują do funkcjonowania na różnych szczeblach zarządzania bezpieczeństwem pracy.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje do pełnienia obowiązków starszego inspektora – głównego specjalisty ds. bhp a nauczyciele także możliwości nauczania bhp w szkołach.

Program studiów
Studia podyplomowe trwają 3 semestry i kończą się uzyskaniem absolutorium poprzez zaliczenie na ocenę wszystkich przedmiotów oraz napisaniem pod kierunkiem promotora pracy dyplomowej.

Opłata za studia: 3.800 zł ( możliwość rozłożenia płatności na raty). 

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe:

 • Złożenie kompletu dokumentów w Fundacji Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu.
 • Kandydaci, którzy składają dokumenty na studia podyplomowe są zwolnieni z opłaty wpisowej na studia podyplomowe.
 • Ukończone studia wyższe, tj. posiadanie jednego z dyplomów: licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera.
 • W przypadku cudzoziemców, wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce, albo dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany lub nostryfikowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą (Dz. U. 2011 Nr 196, poz. 1168).

Wymagane dokumenty:

 • Podanie do J.M. Rektora o przyjęcie na studia podyplomowe (według wzoru Uczelni) do pobrania w Fundacji Ekspert-Kujawy lub do pobrania  
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z kopią suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • Kopia dowodu osobistego (obie strony) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami,
 • 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane imieniem i nazwiskiem,

UWAGA! Wpisowe na studia podyplomowe wynosi 0 zł!

  Szczegóły w zakładce studia podyplomowe

Kontakt: Anna Siwińska, tel. 52 357 62 15, email: studia@ekspert-kujawy.pl