Studia podyplomowe na kierunku: przygotowanie padagogiczne w zasięgu ręki!

20 sierpnia 2013

Rozpocznij studia podyplomowe z Ekspert-Kujawy.
Zajęcia w Inowrocławiu!

Fundacja Ekspert – Kujawy wraz z Wyższą Szkołą Pedagogiczno – Techniczną z Konina  oferuje STUDIA PODYPLOMOWE na kierunku: Przygotowanie pedagogiczne

Formą zaliczeniową dla wszystkich kierunków studiów podyplomowych jest egzamin dyplomowy!
Studia podyplomowe skierowane są do osób, które będą w przyszłości lub już są odpowiedzialne za wdrażanie poszczególnych elementów pedagogiki. Bardzo dużą zaletą studiów jest nacisk na praktykę – wykładowcami są eksperci praktycy, a główną formą zajęć będą zajęcia praktyczne.
Proces rekrutacyjny trwa!
Warto podkreślić, iż rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych, a ponadto warunkiem uruchomienia studiów podyplomowych jest zebranie minimalnej grupy uczestników – 16 osób.
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe na w/w kierunki zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
–     podanie o przyjęcia na studia podyplomowe, 
•    oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
•    jeśli specjalność wymaga przygotowania pedagogicznego, a z dyplomu ukończenia uczelni wyższej ta informacja nie wynika jednoznacznie, należy dostarczyć inny dokument potwierdzający posiadane przygotowanie pedagogiczne np.: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego, zaświadczenie o odbyciu kursu kwalifikacyjnego nadającego uprawnienia pedagogiczne, zaświadczenie z uczelni o kwalifikacjach pedagogicznych, suplement dyplomu ukończenia studiów wyższych, z którego wynika, iż osoba posiada przygotowanie pedagogiczne lub inny dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego;
•    kserokopię dowodu osobistego;
•    dwie jednakowe, aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata na studia.
•    zaliczka w poczet czesnego dla każdego kierunku studiów podyplomowych wynosi 300,00 zł( słownie: trzysta złotych 00/100)
Rachunek bankowy:

Wyższa Szkoła Pedagogiczno – Techniczna w Koninie, ul. Chopina 21 H, 62-510 Konin

Credit Agricole 14 1940 1076 3036 5399 0000 0000
z dopiskiem: Zaliczka za studia podyplomowe, kierunek:  ……………………………

.

UWAGA! Wpisowe na studia podyplomowe wynosi 0 zł!

RABATY!!
Każdy potencjalny student jeśli zgłosi się do nas z kolejną osobę, która zechce studiować w Fundacji Ekspert-Kujawy otrzyma zniżkę w postaci rabatu do 5 %.

  Szczegóły w siedzibie Fundacji lub pod nr telefonu 52-357 62 15
Kontakt: Anna Napierała, email: studia@ekspert-kujawy.pl