Studia podyplomowe na kierunku: Zarządzanie oświatą

22 lutego 2013

wshe.png
Nowy kierunek studiów podyplomowych: zarządzanie oświatą! Zajęcia w Inowrocławiu! Konkurencyjne ceny oraz wykwalifikowana kadra!

Fundacja Ekspert – Kujawy wraz z Wyższą Szkołą Humanistzcyno – Ekonomiczną z Włocławka oferuje STUDIA PODYPLOMOWE na kierunkach:

 1. Administracja samorządowa
 2. Bezpieczeństwo i higiena pracy dla nauczycieli
 3. Zarządzanie oświatą
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie w wyznaczonym przez Uczelnię terminie kompletu dokumentów oraz udokumentowanie posiadania wyższego wykształcenia w postaci załączonego do kompletu dokumentów dyplomu ukończenia studiów wyższych
Rekrutacja trwa do dnia 16 marca  2013 r.
Dziś przedstawiamy Państwu studia podyplomowe na kierunku:  ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
Studia przygotowują kandydatów (przyszłych dyrektorów i wicedyrektorów) do pełnienia funkcji kierowniczych w placówkach oświatowych (zgodnie z Rozporządzeniem MEN Dz. U. dnia 3 listopada 2009, Nr 184, poz. 1436, program przygotowany zgodnie z nowymi wytycznymi MNiSW z 2012 r.), ze względu na rozbudowany i nastawiony na praktykę moduł techniki komunikacyjne w zarządzaniu studia te można polecić także innym grupom menadżerów.

Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania placówkami oświatowymi (prawo oświatowe, finansowe, administracyjne), skutecznego kierowania zespołem ludzkim, szczególnie w zakresie komunikacji społecznej, kierowania rozwojem szkoły, wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli, promowania twórczych działań i rozwiązań w środowisku lokalnym.

Sylwetka absolwenta

Absolwent opanuje:

 • posługiwanie się skutecznymi technikami językowymi umożliwiającymi sprawne organizowanie, zarządzanie, motywowanie zespołów ludzkich i rozwiązywanie konfliktów,
 • praktyczne posługiwanie się prawem oświatowym w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczo – dydaktycznych,
 • kierowanie zespołem nauczycielskim,
 • metody wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli,
 • stosowanie współczesnych technik informacyjnych w zarządzaniu,
 • organizowanie pracy administracyjnej,
 • stosowanie prawa – finansowego i administracyjnego,
 • metody wspierania jakości pracy placówki oświatowej i jej oddziaływania w środowisku lokalnym.

Program studiów
Studia podyplomowe trwają trzy semestry. Spotkania odbywają się średnio dwa razy w miesiącu. Program studiów obejmuje 350 godzin dydaktycznych oraz 150 godzin praktyk. Studia kończą się uzyskaniem absolutorium poprzez zaliczenie na ocenę wszystkich przedmiotów oraz napisaniem pod kierunkiem promotora pracy dyplomowej.

Opłata za studia: 2.250 zł ( możliwość rozłożenia płatności na raty)
Warunki przyjęcia na studia podyplomowe:

 • Złożenie kompletu dokumentów w Fundacji Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu.
 • Kandydaci, którzy składają dokumenty na studia podyplomowe są zwolnieni z opłaty wpisowej na studia podyplomowe.
 • Ukończone studia wyższe, tj. posiadanie jednego z dyplomów: licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera.
 • W przypadku cudzoziemców, wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce, albo dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany lub nostryfikowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą (Dz. U. 2011 Nr 196, poz. 1168).

Wymagane dokumenty:

 • Podanie do J.M. Rektora o przyjęcie na studia podyplomowe (według wzoru Uczelni) do pobrania w Fundacji Ekspert-Kujawy lub do pobrania  
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z kopią suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • Kopia dowodu osobistego (obie strony) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami,
 • 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane imieniem i nazwiskiem,

UWAGA! Wpisowe na studia podyplomowe wynosi 0 zł!

  Szczegóły w zakładce studia podyplomowe

Kontakt: Anna Siwińska, tel. 52 357 62 15, email: studia@ekspert-kujawy.pl