Studiuj DIAGNOZĘ I TERAPIE PEDAGOGICZNĄ z Fundacją Ekspert – Kujawy!

18 lipca 2012

Studiuj DIAGNOZĘ I TERAPIE PEDAGOGICZNĄ z Fundacją Ekspert – Kujawy!  Zajęcia w Inowrocławiu! Konkurencyjne ceny! Brak egzaminów wstępnych! Zero wpisowego!

 Trzysemestralne studia z diagnozy i terapii pedagogicznej przeznaczone są dla:

 •  nauczycieli,
 • wychowawców,
 • pedagogów i innych osób posiadających wykształcenie wyższe magisterskie lub zawodowe z kwalifikacjami pedagogicznymi, zainteresowanych zdobyciem dodatkowych kwalifikacji w zakresie pedagogiki terapeutycznej.
Ich celem jest dostarczenie wiedzy i umiejętności związanych z diagnozą i prowadzeniem zajęć terapeutycznych z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i funkcjonowaniu społecznym.
Program studiów przewiduje poznawanie metod i technik terapii pedagogicznej, umiejętności ich stosowania w pracy z indywidualnym przypadkiem i w zespołach dziecięcych na różnych poziomach kształcenia.

W programie:

 •  socjologia problemów społecznych
 • psychologia rozwoju człowieka w różnych etapach życia
 • diagnoza psychologiczno – pedagogiczna,
 • prawo,
 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • wybrane zagadnienia z logopedii
 • pedagogika małego dziecka,
 • pedagogika specjalna,
 • wybrane formy terapii,
 • metodyka zajęć korekcyjnych dla dzieci z trudnościami w uczeniu czytania, pisania, matematyki, z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego,
 • metodyka zajęć terapeutycznych dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego,
 • organizacja procesu terapeutycznego,
 • trening umiejętności pedagogicznych, psychologicznych
 • diagnoza i terapia rodziny.

Warunkiem ukończenia trzysemestralnych studiów jest:

 • zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie na ocenę pozytywną,
 • pomyślnie zdany egzamin dyplomowy,
 • uiszczenie wszystkich opłat wynikających z toku studiów.


Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz kwalifikacje do:

 • prowadzenia zajęć o charakterze stymulującym i kompensacyjno-korekcyjnym w szkołach i placówkach oświatowych.
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe o kierunku
DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA  zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
 •     ankietę osobową (załącznik nr 1);
 •     podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (załącznik nr 2);
 •     oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 •     jeśli specjalność wymaga przygotowania pedagogicznego, a z dyplomu ukończenia uczelni wyższej ta informacja nie wynika jednoznacznie, należy dostarczyć inny dokument potwierdzający posiadane przygotowanie pedagogiczne np.: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego, zaświadczenie o odbyciu kursu kwalifikacyjnego nadającego uprawnienia pedagogiczne, zaświadczenie z uczelni o kwalifikacjach pedagogicznych, suplement dyplomu ukończenia studiów wyższych, z którego wynika, iż osoba posiada przygotowanie pedagogiczne lub inny dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego;
 •      kserokopię dowodu osobistego;
 •     dwie jednakowe, aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata na studia.
 •     wpłatę zaliczki w poczet czesnego w wysokości 300 zł na niżej wskazane konto:
Opłaty za studia podyplomowe należy uiszczać na niżej wskazany rachunek:
Rachunek bankowy:
Fundacja Ekspert- Kujawy w inowrocławiu, ul. dworcowa 65
BGŻ S.A. O / Inowrocław 44 2030 0045 1110 0000 0113 0430
z dopiskiem: Zaliczka w poczet czesnego za studia podyplomowe, kierunek:  ……………………………
 Nie zwlekaj – postaw na rozwój osobisty!
REKRUTACJA TRWA DO KOŃCA WRZEŚNIA 2012!

Szczegóły w siedzibie Fundacji lub pod nr telefonu 52-357 62 15

Kontakt: Anna Siwińska, 
email: studia@ekspert-kujawy.pl