Studiuj DORADZTWO ZAWODOWE z Ekspert – Kujawy!!

23 czerwca 2012

Studiuj DORADZTWO ZAWODOWE z Fundacją Ekspert – Kujawy! Zero wpisowego! Doświadczona kadra! Konkurencyjne ceny!

Fundacja Ekspert – Kujawy, która wraz z Wyższą Szkołą Pedagogiczno – Techniczną z Konina  oferują STUDIA PODYPLOMOWE na kierunku DORADZTWO ZAWODOWE!!

Studia podyplomowe z Doradztwa zawodowego skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe.
Zajęcia trwają trzy semestry, a realizowane treści programowe umożliwiają słuchaczom nabycie wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej człowieka, diagnozy, poradnictwa zawodowego, planowania kariery, doradztwa edukacyjnego, kompetencji i standardów usług doradcy zawodowego oraz umiejętności organizowania i prowadzenia indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego.

Zajęcia na studiach prowadzone są metodami aktywnymi w formie wykładów, ćwiczeń praktycznych konwersatoriów, dyskusji panelowych z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi.
 
 Liczba godzin dydaktycznych: 350
 
W czasie zajęć słuchacze zapoznają się z:
 
•    socjologią problemów społecznych;
•    psychologia rozwoju człowieka

w różnych etapach życia;
•    diagnozą psychologiczno – pedagogiczna;
•    europejskim wymiarem doradztwa zawodowego;
•    zawodoznawstwem w planowaniu kariery;
•    zagadnieniami prawnymi;
•    doradztwem edukacyjnym, dla osób niepełnosprawnych i bezrobotnych;
•    kompetencjami i standardami usług doradcy zawodowego;
•    metodyką poradnictwa zawodowego;
•    organizacją świadczenia usług doradztwa zawodowego.
 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:
 
•    zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie na ocenę pozytywną;
•    zaliczenie zajęć praktycznych;
•    pomyślnie zdany egzamin dyplomowy;
•    uiszczenie wszystkich opłat wynikających z toku studiów.
 
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz kwalifikacje do pracy w:

•    charakterze specjalistów w działach personalnych firm,
•    charakterze doradcy zawodowego w szkołach, publicznych służbach zatrudnienia oraz prywatnych agencjach doradztwa zawodowego.

Program studiów:

Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego – 15 godz.
2.    Prawne podstawy opieki i wychowania – 20 godz.
3.    Wybrane zagadnienia z zakresu prawa oświatowego – 15 godz.
4.    Komunikacja interpersonalna – 20 godz.
5.    Podstawy prawa pracy – 20 godz.
6.    Psychologia pracy – 20 godz.
7.    Pedagogika pracy – 20 godz.
8.    Socjologia pracy – 15 godz.
9.    Europejski wymiar doradztwa zawodowego – 10 godz.
10.    Zawodoznawstwo – 30 godz.
11.    Metodyka doradztwa zawodowego – 35 godz.
12.    Poradnictwo edukacyjne – 20 godz.
13.    Doradztwo zawodowe osób bezrobotnych – 35 godz.
14.    Organizacja świadczenia usług doradztwa zawodowego – 30 godz.
15.    Kompetencje i standard usług doradcy zawodowego – 30 godz.
16.    Informatyczne narzędzia edukacyjne – 20 godz.
17.    Praktyka – 60 godz.

Forma zaliczenia studiów podyplomowych: EGZAMIN DYPLOMOWY

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe o kierunku
DORADZTWO ZAWODOWE zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
  •     ankietę osobową (załącznik nr 1);
  •     podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (załącznik nr 2);
  •     oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  •     jeśli specjalność wymaga przygotowania pedagogicznego, a z dyplomu ukończenia uczelni wyższej ta informacja nie wynika jednoznacznie, należy dostarczyć inny dokument potwierdzający posiadane przygotowanie pedagogiczne np.: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego, zaświadczenie o odbyciu kursu kwalifikacyjnego nadającego uprawnienia pedagogiczne, zaświadczenie z uczelni o kwalifikacjach pedagogicznych, suplement dyplomu ukończenia studiów wyższych, z którego wynika, iż osoba posiada przygotowanie pedagogiczne lub inny dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego;
  •      kserokopię dowodu osobistego;
  •     dwie jednakowe, aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata na studia.
  •     wpłatę zaliczki w poczet czesnego w wysokości 300 zł na niżej wskazane konto:
Opłaty za studia podyplomowe należy uiszczać na niżej wskazany rachunek:
Rachunek bankowy:
Fundacja Ekspert- Kujawy w inowrocławiu, ul. dworcowa 65
BGŻ S.A. O / Inowrocław 44 2030 0045 1110 0000 0113 0430
z dopiskiem: Zaliczka w poczet czesnego za studia podyplomowe, kierunek:  ……………………………
 Nie zwlekaj – postaw na rozwój osobisty!
REKRUTACJA TRWA!

Szczegóły w siedzibie Fundacji lub pod nr telefonu 52-357 62 15

Kontakt: Anna Siwińska, 

email: studia@ekspert-kujawy.pl