Studiuj EDUKACJĘ WCZESNOSZKOLNĄ I PRZEDSZKOLNĄ z Ekspert – Kujawy!!

17 lipca 2012

Studiuj EDUKACJĘ WCZESNOSZKOLNĄ I PRZEDSZKOLNĄz Fundacją Ekspert – Kujawy! Zero wpisowego! Zajęcia na terenie Inowrocławia!!

Studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej przygotowują do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zarówno w publicznych przedszkolach i zreformowanych szkołach podstawowych na I etapie kształcenia, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, jak również w przedszkolach i szkołach podstawowych niepublicznych, prowadzonych przez inne osoby prawne lub osoby fizyczne.


Studia przeznaczone są dla:

 •     absolwentów studiów magisterskich i licencjackich o kierunku pedagogika lub zbliżonym, posiadających przygotowanie pedagogiczne,
 • czynnych zawodowo nauczycieli,
 • Innych osób zainteresowanych zdobyciem dodatkowych kwalifikacji do nauczania i wychowania przedszkolnego oraz wczesnoszkolnego.

W programie studiów jest:

 •     socjologia problemów społecznych,
 • psychologia rozwoju człowieka w różnych etapach życia,
 • diagnoza psychologiczno – pedagogiczna,
 • prawo,
 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania,
 • pedagogika małego dzieckA,
 • edukacja plastyczna,
 • muzyczna,
 • techniczna,
 • przyrodnicza,
 • wychowania fizycznego,

    elementy wiedzy o literaturze i języku,
    współpraca z rodzicami i środowiskiem,
    adaptacja dziecka do środowiska przedszkolnego,
    dydaktyka nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

Absolwent studiów: otrzymuje:

 •     świadectwo ukończenia trzysemestralnych studiów podyplomowych na drukach ustalonych w obowiązujących przepisach (wzór MEN).

nabywa:

 •     kwalifikacje do podjęcia pracy z dziećmi w przedszkolu i w szkole na poziomie klas I-III.


Warunkiem uzyskania świadectwa jest:

 •     pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych planem kształcenia,
 • pomyślne zaliczenie egzaminu dyplomowego,
 • uiszczenie wszystkich opłat wynikających z toku studiów.

Forma zaliczenia studiów podyplomowych: EGZAMIN DYPLOMOWY

 Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe o kierunku
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA  zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
 •     ankietę osobową (załącznik nr 1);
 •     podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (załącznik nr 2);
 •     oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 •     jeśli specjalność wymaga przygotowania pedagogicznego, a z dyplomu ukończenia uczelni wyższej ta informacja nie wynika jednoznacznie, należy dostarczyć inny dokument potwierdzający posiadane przygotowanie pedagogiczne np.: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego, zaświadczenie o odbyciu kursu kwalifikacyjnego nadającego uprawnienia pedagogiczne, zaświadczenie z uczelni o kwalifikacjach pedagogicznych, suplement dyplomu ukończenia studiów wyższych, z którego wynika, iż osoba posiada przygotowanie pedagogiczne lub inny dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego;
 •      kserokopię dowodu osobistego;
 •     dwie jednakowe, aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata na studia.
 •     wpłatę zaliczki w poczet czesnego w wysokości 300 zł na niżej wskazane konto:
Opłaty za studia podyplomowe należy uiszczać na niżej wskazany rachunek:
Rachunek bankowy:
Fundacja Ekspert- Kujawy w inowrocławiu, ul. dworcowa 65
BGŻ S.A. O / Inowrocław 44 2030 0045 1110 0000 0113 0430
z dopiskiem: Zaliczka w poczet czesnego za studia podyplomowe, kierunek:  ……………………………
 Nie zwlekaj – postaw na rozwój osobisty!
REKRUTACJA TRWA!

Szczegóły w siedzibie Fundacji lub pod nr telefonu 52-357 62 15

Kontakt: Anna Siwińska, 
email: studia@ekspert-kujawy.pl