Studiuj PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE z Ekspert – Kujawy!

19 września 2012

Studiuj z Fundacją Ekspert – Kujawy! Zero wpisowego!Doświadczona kadra. Zajęcia w Inowrocławiu! Konkurencyjne ceny!

Fundacja Ekspert – Kujawy, która wraz z Wyższą Szkołą Pedagogiczno – Techniczną z Konina  oferują STUDIA PODYPLOMOWE na kierunku PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE!!

Studia podyplomowe z Przygotowania pedagogicznego skierowane są do absolwentów studiów wyższych zainteresowanych uzyskaniem przygotowania pedagogicznego.
Zajęcia trwają trzy semestry, a realizowane treści programowe umożliwiają słuchaczom nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki prowadzenia zajęć, niezbędnych do kompleksowej realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych.
Słuchacze studiów otrzymają świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych z Przygotowania Pedagogicznego.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

•    zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie na ocenę pozytywną;
•    odbycie 150 godzin praktyk;
•    pomyślnie zdany egzamin dyplomowy;
•    uiszczenie wszystkich opłat wynikających  z toku studiów.
Liczba godzin dydaktycznych: 350

Program studiów jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie standardów kształcenia nauczycieli.

 
Program studiów:

1.    Przygotowanie w zakresie psychologiczno – pedagogicznego
a. Psychologia ogólna – 45 godz.
b. Pedagogika ogólna – 45 godz.
c. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne na etapach edukacyjnych – 60 godz.

2.     Przygotowanie w zakresie dydaktycznym
a. Podstawy dydaktyki – 30 godz,.
b. Dydaktyka szczegółowa na poszczególnych etapach edukacyjnych – 90 godz.
c. Zastosowanie technologii informacyjnej w dydaktyce – 10 godz.
d. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa oświatowego i organizacji oraz funkcjonowania systemu oświaty – 20 godz.

3.    Inne
a. Emisja głosu – 30 godz.
b. Etyka zawodowa – 10 godz.
c. Praktyka pedagogiczna 150 godz. w tym praktyka psychologiczno-pedagogiczna – 30 godz.

Forma zaliczenia studiów podyplomowych: EGZAMIN DYPLOMOWY
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe o kierunku
Przygotowanie pedagogiczne zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
  1.   podanie o przyjęcia na studia podyplomowe, 
  2. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  3. jeśli specjalność wymaga przygotowania pedagogicznego, a z dyplomu ukończenia uczelni wyższej ta informacja nie wynika jednoznacznie, należy dostarczyć inny dokument potwierdzający posiadane przygotowanie pedagogiczne np.: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego, zaświadczenie o odbyciu kursu kwalifikacyjnego nadającego uprawnienia pedagogiczne, zaświadczenie z uczelni o kwalifikacjach pedagogicznych, suplement dyplomu ukończenia studiów wyższych, z którego wynika, iż osoba posiada przygotowanie pedagogiczne lub inny dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego
  4. kserokopię dowodu osobistego;
  5. dwie jednakowe, aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata na studia.
  6. zaliczka w poczet czesnego dla każdego kierunku studiów podyplomowych wynosi 300,00 zł( słownie: trzysta złotych 00/100)

Rachunek bankowy:
Wyższa Szkoła Pedagogiczno – Techniczna w Koninie, ul. Chopina 21 H, 62-510 Konin
Credit Agricole 14 1940 1076 3036 5399 0000 0000
z dopiskiem: Zaliczka za studia podyplomowe, kierunek:  ……………………………

 Nie zwlekaj – postaw na rozwój osobisty!
REKRUTACJA TRWA!

Szczegóły w siedzibie Fundacji lub pod nr telefonu 52-357 62 15

Kontakt: Anna Siwińska, 
email: studia@ekspert-kujawy.pl