Studiuj PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE z Ekspert – Kujawy!

23 czerwca 2012

Studiuj PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE z Fundacją Ekspert – Kujawy! Zero wpisowego!Doświadczona kadra. Zajęcia w Inowrocławiu! Konkurencyjne ceny!

Fundacja Ekspert – Kujawy, która wraz z Wyższą Szkołą Pedagogiczno – Techniczną z Konina  oferują STUDIA PODYPLOMOWE na kierunku PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE!!

Studia podyplomowe z Przygotowania pedagogicznego skierowane są do absolwentów studiów wyższych zainteresowanych uzyskaniem przygotowania pedagogicznego.
Zajęcia trwają trzy semestry, a realizowane treści programowe umożliwiają słuchaczom nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki prowadzenia zajęć, niezbędnych do kompleksowej realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych.
Słuchacze studiów otrzymają świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych z Przygotowania Pedagogicznego.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

•    zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie na ocenę pozytywną;
•    odbycie 150 godzin praktyk;
•    pomyślnie zdany egzamin dyplomowy;
•    uiszczenie wszystkich opłat wynikających  z toku studiów.
Liczba godzin dydaktycznych: 350

Program studiów jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie standardów kształcenia nauczycieli.
 
Program studiów:

1.    Przygotowanie w zakresie psychologiczno – pedagogicznego
a. Psychologia ogólna – 45 godz.
b. Pedagogika ogólna – 45 godz.
c. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne na etapach edukacyjnych – 60 godz.

2.     Przygotowanie w zakresie dydaktycznym
a. Podstawy dydaktyki – 30 godz,.
b. Dydaktyka szczegółowa na poszczególnych etapach edukacyjnych – 90 godz.
c. Zastosowanie technologii informacyjnej w dydaktyce – 10 godz.
d. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa oświatowego i organizacji oraz funkcjonowania systemu oświaty – 20 godz.

3.    Inne
a. Emisja głosu – 30 godz.
b. Etyka zawodowa – 10 godz.
c. Praktyka pedagogiczna 150 godz. w tym praktyka psychologiczno-pedagogiczna – 30 godz.

Forma zaliczenia studiów podyplomowych: EGZAMIN DYPLOMOWY
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe o kierunku
Przygotowanie pedagogiczne zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
  •     ankietę osobową (załącznik nr 1);
  •     podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (załącznik nr 2);
  •     oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  •     jeśli specjalność wymaga przygotowania pedagogicznego, a z dyplomu ukończenia uczelni wyższej ta informacja nie wynika jednoznacznie, należy dostarczyć inny dokument potwierdzający posiadane przygotowanie pedagogiczne np.: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego, zaświadczenie o odbyciu kursu kwalifikacyjnego nadającego uprawnienia pedagogiczne, zaświadczenie z uczelni o kwalifikacjach pedagogicznych, suplement dyplomu ukończenia studiów wyższych, z którego wynika, iż osoba posiada przygotowanie pedagogiczne lub inny dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego;
  •      kserokopię dowodu osobistego;
  •     dwie jednakowe, aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata na studia.
  •     wpłatę zaliczki w poczet czesnego w wysokości 300 zł na niżej wskazane konto:
Opłaty za studia podyplomowe należy uiszczać na niżej wskazany rachunek:
Rachunek bankowy:
Fundacja Ekspert- Kujawy w inowrocławiu, ul. dworcowa 65
BGŻ S.A. O / Inowrocław 44 2030 0045 1110 0000 0113 0430
z dopiskiem: Zaliczka w poczet czesnego za studia podyplomowe, kierunek:  ……………………………
 Nie zwlekaj – postaw na rozwój osobisty!
REKRUTACJA TRWA!

Szczegóły w siedzibie Fundacji lub pod nr telefonu 52-357 62 15

Kontakt: Anna Siwińska, 
email: studia@ekspert-kujawy.pl