Studiuj SOCJOTERAPIĘ w Ekspert-Kujawy!

18 lipca 2012

Studiuj SOCJOTERAPIĘz Fundacją Ekspert – Kujawy! Zero wpisowego! Zajęcia na terenie Inowrocławia!! Nie zwlekaj – Postaw na rozwój osobisty!

Studia podyplomowe z socjoterapii przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich również z przygotowaniem nauczycielskim i zainteresowanych  uprawnieniami  do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych.

Absolwent  studiów przygotowany jest do diagnozowania niedostosowania społecznego i prowadzenia zajęć terapeutycznych,  psychokorekcyjnych, psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania oraz dysfunkcjami utrudniającymi im funkcjonowanie społeczne.
Celem studiów jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń zachowania, pedagogiki resocjalizacyjnej, profilaktyki uzależnień, potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży.

Forma zaliczenia studiów podyplomowych: EGZAMIN DYPLOMOWY

 Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe o kierunku
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA  zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
  •     ankietę osobową (załącznik nr 1);
  •     podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (załącznik nr 2);
  •     oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  •     jeśli specjalność wymaga przygotowania pedagogicznego, a z dyplomu ukończenia uczelni wyższej ta informacja nie wynika jednoznacznie, należy dostarczyć inny dokument potwierdzający posiadane przygotowanie pedagogiczne np.: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego, zaświadczenie o odbyciu kursu kwalifikacyjnego nadającego uprawnienia pedagogiczne, zaświadczenie z uczelni o kwalifikacjach pedagogicznych, suplement dyplomu ukończenia studiów wyższych, z którego wynika, iż osoba posiada przygotowanie pedagogiczne lub inny dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego;
  •      kserokopię dowodu osobistego;
  •     dwie jednakowe, aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata na studia.
  •     wpłatę zaliczki w poczet czesnego w wysokości 300 zł na niżej wskazane konto:
Opłaty za studia podyplomowe należy uiszczać na niżej wskazany rachunek:
Rachunek bankowy:
Fundacja Ekspert- Kujawy w inowrocławiu, ul. dworcowa 65
BGŻ S.A. O / Inowrocław 44 2030 0045 1110 0000 0113 0430
z dopiskiem: Zaliczka w poczet czesnego za studia podyplomowe, kierunek:  ……………………………
 Nie zwlekaj – postaw na rozwój osobisty!
REKRUTACJA TRWA do końca września 2012!

Szczegóły w siedzibie Fundacji lub pod nr telefonu 52-357 62 15

Kontakt: Anna Siwińska, 
email: studia@ekspert-kujawy.pl