Szkolenia ODN

30 sierpnia 2005

1. Kursy doskonalące

Wychowanie i opieka:

 • Specyfika pracy z dzieckiem ADHD
 • Kreatywny opiekun samorządu uczniowskiego
 • AGRESJA – jak pracować z uczniem agresywnym
 • UCZEŃ ZDOLNY- szanse i zagrożenia
 • Metody pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce
 • Programowanie pracy korekcyjno-kompensacyjnej
 • Jak prowadzić zajęcia psychoedukacyjne z dziećmi i młodzieżą
 • Rozwijanie umiejętności interpersonalnych w grupie uczniowskiej

Nauczanie:

 • Edukacja wczesnoszkolna:
  • Diagnoza i obserwacja rozwoju ucznia
  • Sposoby aktywizowania uczniów młodszych
  • Ortografia w nauczaniu dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych
  • Edukacja europejska w kształceniu zintegrowanym
  • Monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego przez przedszkola i szkoły
  • Ruch rozwijający Weroniki Sherborne
 • Edukacja humanistyczna:
  • Warsztaty teatralne
  • Konstruowanie zadań egzaminacyjnych do nowej matury z języka polskiego
  • Jak ćwiczyć kreatywność dziecka na lekcjach języka polskiego
  • Edukacja europejska
  • Metody aktywizujące na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie
 • Edukacja matematyczno-przyrodnicza:
  • Projektowanie nauczycielskiego systemu oceniania z matematyki
  • Nowa matura z matematyki
  • Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych
  • Edukacja ekologiczna i prozdrowotna w reformowanej szkoleń
 • Edukacja artystyczna:
  • Gry i zabawy integrujące muzykę z plastyką
  • Diagnozowanie i ocenianie uczniów
  • Stymulowanie rozwoju małego dziecka przez sztukę

2. Przedsiębiorczość i doradztwo zawodowe:

 • Promocja przedsiębiorczości
 • Doradztwo zawodowe

3. Komputerowe formy doskonalenia:

 • Internet jako narzędzie dydaktyczne
 • Tworzenie i zarządzanie szkolną stroną www
 • Wykorzystanie urządzeń multimedialnych w pracy nauczyciela

4. Szkolenia z zakresu BHP

5. Seminaria

6. Szkolenia rad pedagogicznych

7. Kursy kwalifikacyjne

8. Organizacja i zarządzanie