Szkolenia

12 stycznia 2006

Szkolenia wstępne
Szkolenia wstępne adresowane są do absolwentów szkół, uczelni i kierunków kształcących artystów i animatorów kultury, a także innych młodych osób poszukujących możliwości działania zawodowego w dziedzinie kultury i sztuki. Udział w szkoleniu mogą wziąć osoby, które nie ukończyły 30 roku życia, zarówno osoby bezrobotne, jak i poszukujące zatrudnienia. W ramach 350 szkoleń wstępnych przeszkolonych zostanie 7000 młodych osób.
 Uczestnicy szkoleń wstępnych zostają przygotowani do podjęcia decyzji, w jakiej formie będą realizowali swoje zainteresowania i umiejętności twórcze w środowisku gospodarki rynkowej. Otrzymają podstawową wiedzę o możliwościach i warunkach podjęcia własnej działalności gospodarczej w tzw. przemyśle kultury, lub znalezienia zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, instytucji publicznych i samorządowych czy organizacji pozarządowych.
Tematyka szkoleń wstępnych obejmuje zagadnienia:
mechanizmy i wymagania rynkowe,
realizowanie własnego potencjału w warunkach rynkowych,
trendy i warunki rozwoju rynku sztuki i kultury w Polsce,
formy prawne działalności twórczej w środowisku gospodarki rynkowej,
możliwości pozyskiwania zewnętrznego finansowania dla działalności twórczej w środowisku gospodarczym (kredyty, pożyczki, dotacje, fundraising, mecenat, poręczenia kredytów i pożyczek itp.),
tworzenie firmy w sektorze tzw. przemysłu kultury i organizacja jej działalności,
rola artysty w przedsiębiorstwie,
możliwości działalności twórczej w projektach realizowanych przez samorządy terytorialne,
organizacja pozarządowa jako miejsce twórczości i uzyskiwania dochodów,
metody analizy rynku pracy i wyszukiwania możliwości zatrudnienia.
Szkolenie wstępne odbywa się w ciągu dwóch kolejnych dni roboczych w ramach 16 godzin zajęć. Uczestnik szkolenia otrzymuje bezpłatnie materiały szkoleniowe, nocleg i wyżywienie. Zwracane są koszty dojazdu na szkolenia. Osobom uprawnionym wypłacany jest dodatek szkoleniowy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Szkolenia profilowane
Szkolenia profilowane przygotowują uczestników do podjęcia decyzji, w jakiej formie będą realizowali swoje zainteresowania i umiejętności twórcze w środowisku gospodarki rynkowej, oraz dostarczają podstawowej wiedzy na temat:
możliwości i warunków podjęcia własnej działalności gospodarczej w tzw. przemyśle kultury (profil 1),
znalezienia zatrudnienia lub podjęcie regularnej współpracy w sektorze przedsiębiorstw (profil 2),
współpracy w sektorze instytucji publicznych i samorządowych (profil 3),
znalezienia zatrudnienia lub podjęcie regularnej współpracy w sektorze organizacji pozarządowych (profil 4).
Szkolenia profilowane trwają od 24 do 40 godzin. Uczestnik szkolenia otrzymuje bezpłatnie materiały szkoleniowe, nocleg i wyżywienie. Zwracane są koszty dojazdu na szkolenia. Osobom uprawnionym wypłacany jest dodatek szkoleniowy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W ramach 175 szkoleń profilowanych przeszkolonych zostanie 3500 młodych osób.
Profil 1
szkolenie dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą
Szkolenie trwa 5 dni. Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia:
zarządzanie potencjałem osobistym w kontekście wymagań rynkowych,
formalno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, z uwzględnieniem specyfiki działalności twórczej,
planowanie, realizacja i promocja przedsięwzięć gospodarczych,
finanse w małej firmie, z uwzględnieniem specyfiki działalności twórczej,
rozwój kompetencji, postaw i technik psychologicznych.
Profil 2
szkolenie dla osób zainteresowanych zatrudnieniem w firmie
Szkolenie trwa 2 dni. Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia:
specyfika kultury organizacyjnej małych, średnich i dużych przedsiębiorstw,
prawne aspekty współpracy z firmą,
rola sztuki i twórcy w podnoszeniu konkurencyjności produktu,
rola sztuki i twórcy w podnoszeniu kultury organizacyjnej firmy,
rola sztuki i twórcy w promocji firmy,
metody i techniki negocjacji,
zapoznanie z nowoczesnymi technikami realizacji działań twórczych.
Profil 3
szkolenie dla osób zainteresowanych współpracą z instytucjami publicznymi i samorządowymi Szkolenie trwa 3 dni. Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia:
podstawy prawne działania, organizacja i funkcje państwowych oraz samorządowych instytucji kultury i sztuki,
możliwości włączania działań kulturalnych i artystycznych do programów rozwoju gospodarczego, rozwoju turystyki i integracji społecznej na poziomie regionalnym i lokalnym,
źródła finansowania projektów kulturalnych z funduszy Unii Europejskiej i krajowych,
planowanie, pozyskiwanie finansowania i realizacja projektu,
metody i techniki zarządzania zespołami,
organizacja imprez kulturalnych,
wykorzystywanie sztuki w edukacji,
wykorzystywanie sztuki w integracji społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu,
metody i techniki animacji społecznej,
metody i techniki negocjacji,
zapoznanie z nowoczesnymi technikami realizacji działań twórczych.
Profil 4
szkolenie dla osób zamierzających działać w organizacjach pozarządowych
Szkolenie trwa 3 dni. Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia:
kontekst prawny działania organizacji pozarządowych w Polsce,
organizacja działalności gospodarczej w organizacji pozarządowej,
potencjalna rola i warunki uczestnictwa organizacji pozarządowych w realizacji programów rozwoju gospodarczego, rozwoju turystyki i integracji społecznej,
źródła finansowania projektów kulturalnych z funduszy Unii Europejskiej i krajowych,
planowanie, pozyskiwanie finansowania i realizacja projektu,
metody i techniki zarządzania zespołami,
organizacja imprez kulturalnych,
wykorzystywanie sztuki w edukacji,
metody i techniki animacji społecznej,
metody i techniki negocjacji,
współpraca i tworzenie sieci kulturalnych przez organizacje pozarządowe,
możliwości i warunki współpracy z biznesem,
zapoznanie z nowoczesnymi technikami realizacji działań twórczych.
Szkolenia zawodowe
W ramach 64 szkoleń zawodowych przeszkolonych zostanie 960 młodych osób. Celem szkolenia zawodowego jest rozwinięcie posiadanych już przez uczestnika umiejętności, doskonalenie jego warsztatu lub poszerzenie zakresu oddziaływania w danej specjalizacji, a także pomoc w wykorzystaniu talentu i umiejętności w sposób komercyjny. Uczestnik dokonuje wyboru spośród czterech profilowanych tematycznie zestawów szkoleń.
Uczestnik szkolenia zawodowego otrzymuje bezpłatnie materiały szkoleniowe, nocleg i wyżywienie. Zwracane są koszty dojazdu na szkolenia. Osobom uprawnionym wypłacany jest dodatek szkoleniowy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Profil 1
szkolenie dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą
Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia:
artysta w Unii Europejskiej,
autopromocja, czyli jak zrobić szum wobec własnej osoby,
budżetowanie przedsięwzięć, czyli szukanie odpowiedzi na pytanie "za ile?",
efektywne spotkania firmowe i biznesowe,
fiskalne urządzenia rejestrujące,
handel sztuką,
impresariat,
internet w biznesie,
kiedy pracy starcza dla dwóch, czyli zatrudniam pracownika,
komunikacja w zespole i organizacji,
marketing dóbr konsumpcyjnych, nowoczesne narzędzia marketingowe, opakowanie w marketingu,
marketing w kulturze,
mikro kampania reklamowa,
ochrona i zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi,
organizacja koncertów i innych wydarzeń kulturalnych,
organizowanie imprez zewnętrznych,
osobisty manager artysty,
podatkowa księga przychodów i rozchodów,
podejmowanie decyzji,
program otwartej pracowni – dodatkowe źródło przychodu,
promocja,
prowadzenie detalicznej działalności handlowej,
psychologia reklamy, czyli dlaczego ładne reklamy nie zawsze są skuteczne,
restauracja a nie szalona idea – aspekty formalne,
restauracja a nie szalona idea – aspekty kulinarne,
satysfakcja klienta gwarantowana,
kooperacja w biznesie,
skąd wiesz, czego potrzebują klienci,
spółdzielnie socjalne – szansa dla przedsiębiorczych bezrobotnych,
strategie komunikacji z rynkiem,
szkolenie w zakresie public relations,
trening negocjacje w biznesie,
umowy w działalności artystycznej i kulturalnej,
współpraca z instytucjami handlowymi,
współpraca z kontrahentami zagranicznymi,
zamówienia publiczne,
zarządzanie galerią komercyjną,
zarządzanie czasem i priorytetami w kontekście pracy zespołowej,
zarządzanie przez jakość – budowanie relacji z klientami, obsługa klienta,
zarządzanie zespołem, tym zarządzanie konfliktem,
zewnętrzne źródła finansowania przedsięwzięć artystycznych,
zewnętrzne źródła finansowania działalności firmy.
Profil 2
szkolenie dla osób zainteresowanych zatrudnieniem w firmie
Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia:
animator artystyczny i kulturalno-oświatowy,
audiowizualna transmisja internetowa,
autopromocja, czyli jak zrobić szum wobec własnej osoby,
cyfrowe atelier – technologia fotografii cyfrowej,
dokumentowanie zdarzeń artystycznych,
efektywne spotkania firmowe i biznesowe,
elektroniczne publikacje,
film i fotografia dokumentalna,
fotografia reklamowa,
kreowanie niszowych produktów muzycznych,
marketing bezpośredni,
ochrona i zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi,
organizacja koncertów i innych wydarzeń kulturalnych,
projektowanie graficzne,
produkcja i dystrybucja dźwięku,
projektowanie i wykonywanie stron internetowych,
psychologia reklamy, czyli dlaczego ładne reklamy nie zawsze są skuteczne,
satysfakcja klienta gwarantowana,
scenografia targowa,
planowanie i realizacja kampanii reklamowych w mediach,
szkolenie w zakresie public relations,
technologia obrazu video,
umowy w działalności artystycznej i kulturalnej.
Profil 3
szkolenie dla osób zainteresowanych współpracą z instytucjami publicznymi i samorządowymi
Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia:
autopromocja, czyli jak zrobić szum wobec własnej osoby,
budowanie pozytywnych relacji,
budżetowanie przedsięwzięć, czyli szukanie odpowiedzi na pytanie "za ile?",
dokumentowanie zdarzeń artystycznych,
efektywne spotkania firmowe i biznesowe,
jak poprowadzić warsztaty artystyczne dla dorosłych,
jak poprowadzić warsztaty artystyczne dla dzieci,
niech strzałka wskazuje na cel, czyli komunikacja wizualna,
ochrona i zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi,
organizacja koncertów i innych wydarzeń kulturalnych,
organizowanie imprez zewnętrznych,
partnerstwo dla sztuki – praca ze społecznością lokalną,
praca artystyczna z osobami w podeszłym wieku,
promocja – czyli czemu ładna wizytówka nie musi być skuteczna,
sponsoring w kulturze,
szkolenia związane z pozyskiwaniem środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej,
szkolenie w zakresie public relations,
sztuka jako przestrzeń niwelowania konfliktu interesów między korporacją a społecznością lokalną,
trening komunikacyjny,
trening kreatywności,
umowy w działalności artystycznej i kulturalnej,
współtworzenie strategii, standardów i kultury współdziałania,
zamówienia publiczne,
zarządzanie galerią niekomercyjną,
zarządzanie projektami, przedsięwzięciami,
zewnętrzne źródła finansowania przedsięwzięć artystycznych.
Profil 4
szkolenie dla osób zamierzających działać w organizacjach pozarządowych
Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia:
artysta w Unii Europejskiej,
autopromocja, czyli jak zrobić szum wobec własnej osoby,
budowanie pozytywnych relacji,
budżetowanie przedsięwzięć, czyli szukanie odpowiedzi na pytanie "za ile?",
jak poprowadzić warsztaty artystyczne dla dorosłych,
jak poprowadzić warsztaty artystyczne dla dzieci,
komunikacja w zespole i organizacji,
marketing dóbr konsumpcyjnych, nowoczesne narzędzia marketingowe, opakowanie w marketingu,
marketing w kulturze,
newslettery, biuletyny i inne media małej komunikacji,
ochrona i zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi,
organizacja koncertów i innych wydarzeń kulturalnych,
organizowanie imprez zewnętrznych,
partnerstwo dla sztuki – praca ze społecznością lokalną,
praca artystyczna z osobami w podeszłym wieku,
projektowanie i wykonywanie stron internetowych,
promocja – czyli czemu ładna wizytówka nie musi być skuteczna,
reklama i promocja w instytucjach non profit,
skąd wiesz czego potrzebują klienci,
sponsoring w kulturze,
spółdzielnie socjalne – szansa dla przedsiębiorczych bezrobotnych,
strategie komunikacji z rynkiem,
szkolenia związane z pozyskiwaniem środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej,
szkolenie w zakresie public relations,
sztuka jako przestrzeń niwelowania konfliktu interesów między korporacją a społecznością lokalną,
trening pracy zespołowej, budowanie efektywnych zespołów,
umowy w działalności artystycznej i kulturalnej,
współpraca z instytucjami handlowymi,
współtworzenie strategii, standardów i kultury współdziałania,
zakładamy stowarzyszenie lub fundację,
zamówienia publiczne,
zarządzanie galerią niekomercyjną,
zarządzanie czasem i priorytetami w kontekście pracy zespołowej,
zarządzanie projektami, przedsięwzięciami,
zarządzanie przez jakość – budowanie relacji z klientami, obsługa klienta,
zewnętrzne źródła finansowania przedsięwzięć artystycznych.