UWAGA! Dokumenty dotyczące praktyki pedagogicznej

15 stycznia 2013

Uwaga studencji kierunków: przygotowanie pedagogiczne oraz oligofrenopedagogika – CZAS NA ZALICZENIE PRAKTYKI STUDENCKIEJ.

Słuchaczy studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego rozpoczynających studia po 21.02.2012 roku obowiązują nowe druki dokumentowania odbytej praktyki pedagogicznej.
 
Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012, Nr 25, poz. 131) słuchacz – praktykant  trzysemestralnych studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego powinien odbyć w drugim lub po drugim semestrze praktykę pedagogiczną w wymarze 150 godzin.

  • Kształtującą jego kompetencje opiekuńczo-wychowawcze  w wymiarze 30 godzin,
  • Kształtującą  jego kompetencje dydaktyczne w wymiarze 120 godzin.

Zaliczenie praktyki przypisane jest  do semestru trzeciego. Wpisu w indeksie słuchacza studiów podyplomowych (str. 30) i dzienniku praktyk (str. 16) dokonuje opiekun praktyk z ramienia uczelni w godzinach konsultacji. 

===========================================================
Słuchacz studiów podyplomowych z edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną realizuje praktyki w wymiarze 120 godzin, poprzez takie formy, jak :
 

  • konsultacje z dyrektorem  szkoły/placówki oświatowej, opiekunem praktyk, psychologiem lub pedagogiem (około 10 godzin)
  • wizyty w przedszkolach, szkołach i placówkach (co najmniej jedna wizyta – 5 godzin),
  • obserwacje lekcji, zajęć pozalekcyjnych, lekcji wychowawczej i innych form pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w szkole lub placówce (około 30 godzin),
  • asystowanie nauczycielowi podczas przygotowania różnych form zajęć i współudział w  przeprowadzeniu  i opracowywaniu wyników z co najmniej jednej diagnozy edukacyjnej (około 35 godzin),
  • samodzielne przygotowanie i przeprowadzenie różnych form zajęć dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (co najmniej 40 godzin).

Zaliczenie praktyki jest  przypisane do semestru 3. Zaliczenie praktyki w indeksie wpisuje Uczelniany Opiekun Praktyk w godzinach konsultacji.

Wstępna deklaracja o przyjęciu studenta na praktykę pedagogiczną