Kierunki

14 maja 2014

Zarządzanie zasobami ludzkimi:


Cel studiów:

Przygotowanie słuchaczy do tworzenia i wdrażania w firmie optymalnej polityki personalnej zgodnej z założeniami nowoczesnej metody Human Resources Management. HRM postrzega ludzi jako cenne źródło sukcesów firmy i proponuje strategiczne, dalekowzroczne podejście do kierowania i rozwoju zasobów ludzkich. Program Studiów uwzględnia szczególnie takie zagadnienia jak: porozumiewanie się i komunikacja w firmie, pozyskiwanie pracowników, kierowanie i przywództwo, motywowanie.
Dzięki różnorodności zajęć (wykłady, seminaria, warsztaty) uczestnicy zostaną zapoznani zarówno z teoretycznymi aspektami zarządzania zasobami ludzkimi, jak i otrzymają możliwość przećwiczenia i udoskonalenia zdobytych umiejętności  w praktyce.
Adresaci:
Studium to adresowane jest do menedżerów, praktyków HRM, kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników działów kadr, doradców personalnych, ale także do wszystkich tych osób, które pragną zdobyć umiejętności kierowania i zarządzania ludźmi.
Korzyści:
Uczestnicy studiów zdobędą odpowiednią wiedzę oraz umiejętności praktyczne, niezbędne do prowadzenia efektywnej strategii personalnej w przedsiębiorstwie. Dowiedzą się w jaki sposób motywować podwładnych i oszczędzać swój czas oraz jak najskuteczniej komunikować się z zespołem, tak aby osiągać najlepsze wyniki. Nabędą cenną dzisiaj wiedzę w jaki sposób redukować poziom stresu w zespole i skłaniać pracowników do efektywnej pracy.
Zagadnienia poruszane w ramach studiów pozwolą słuchaczowi Studiów na poznanie i zrozumienie społecznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Poza zdobyciem wiedzy na temat stosunków międzyludzkich w zakładzie pracy, słuchacz będzie mógł doskonalić swoje umiejętności społeczne potrzebne tak w codziennej pracy z ludźmi, jak i w kierowaniu zespołem.
Ukończenie Studiów daje uczestnikom wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji, które określa się mianem menedżera personalnego.
Ramowy program:
Program Studiów został tak pomyślany, aby uczestnicy otrzymali kompendium wiedzy pozwalającej w efektywny i nowoczesny sposób zarządzać zasobami ludzkimi w różnych przedsiębiorstwach. Zagadnienia z zakresu prawa, psychologii i socjologii stanowiące podstawowy trzon wiedzy potrzebnej menedżerowi personalnemu, zostaną przedstawione jako spójna całość, co powinno umożliwić wielostronne podejście do rozwiązywania różnych kwestii pojawiających się w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Kultura organizacyjna
 • Prawne aspekty zarządzania personelem
 • Rola zarządzania kadrami we współczesnej gospodarce rynkowej
 • Organizacja i zadania działu personalnego w przedsiębiorstwie
 • Planowanie zasobów ludzkich i analiza pracy
 • Pozyskiwanie pracowników, rekrutacja i selekcja
 • System ocen pracowniczych
 • Szkolenie i rozwój kadr
 • Motywowanie pracowników, zarządzanie wynagrodzeniami
 • Profesjonalna współpraca z firmą konsultingową
 • Audyt personalny
 • Systemy informacyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Socjologia pracy
 • Trening interpersonalny
 • Negocjowanie i zarządzanie konfliktem w wewnętrznym środowisku firmy
 • Zarządzanie czasem
 • Budowanie zespołu
 • Marketing personalny
 • Wewnętrzne PR
 • Zarządzanie zmianą i innowacją
 • Wywieranie wpływu społecznego
 • Systemy zarządzania zasobami ludzkimi w praktyce
 • Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia:

 • test z wybranych zagadnień problemowych
 • praca dyplomowa


Liczba godzin:
198

Czas trwania studiów:2 semestry


Bezpieczeństwo i higiena pracy:


Cel:

Podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapoznanie słuchaczy z współczesnymi, nowoczesnymi narzędziami kształtowania warunków i środowiska pracy.

W ramach programu studiów uczestnicy zdobywają rzetelną i aktualną wiedzę oraz uzyskują praktyczne umiejętności, pozwalające skutecznie i efektywnie realizować wyzwania, przed którymi stają współczesne przedsiębiorstwa. Uczestnictwo w zajęciach studium pozwoli słuchaczom poznać najnowocześniejsze koncepcje, trendy i instrumenty (w tym również prawne) z zakresu ergonomii, bezpieczeństwa, higieny i ochrony pracy. W toku studiów uczestnicy poznają możliwości zastosowania i wykorzystania zdobyczy nauki i techniki służących optymalizacji zależności pomiędzy człowiekiem, jego pracą oraz warunkami świadczenia tej pracy.

Adresaci:
Studia adresowane są do kadry zarządzającej przedsiębiorstw i specjalistów zajmujących się problematyką bhp oraz kształtowania środowiska pracy. Studia adresowane są również do wszystkich, którzy pragną zdobyć kwalifikacje w tej dziedzinie i w przyszłości zajmować się problematyką bezpieczeństwa i ochrony pracy.

Uprawnienia:
Zgodnie zRozporządzeniem Rady Ministrów z 02.11.2004 r.zmieniającym rozporządzenie "w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy" (Dz.U. nr 246, poz. 2468 z późniejszymi zmianami) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych upoważnia absolwentów do pełnienia funkcji starszych inspektorów, specjalistów i starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw BHP w przedsiębiorstwach i innych jednostkach.

Studia stwarzają pracownikom służb BHP, na których rozporządzenie nakłada wymóg uzupełnienia wykształcenia, możliwość podniesienia kwalifikacji zgodnie z nowymi wytycznymi.

Atuty:

Wszyscy słuchacze Studiów Podyplomowych z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w ramach programu studiów odbędą szkolenie, po którym otrzymają Certyfikat w zakresie Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania BHP wg. PN-N 18001:2004. Koszt certyfikatu został uwzględniony w opłacie czesnego.

Słuchacze otrzymują zaświadczenia o ukończeniu szkoleń w zakresie:

Koszty certyfikatu i zaświdczeń zostały uwzględnione w opłacie czesnego.

Możliwość wzięcia udziału  również w innych szkoleniach z zakresu Auditora Wewnętrznego organizowanych przezCentrum Szkoleń i Certyfikacji WSG. Jako formę dopłaty słuchacze studiów podyplomowych mogą wykorzystaćBONus edukacyjny!

Ramowy program:

 • Prawo pracy
 • Psychologia pracy
 • Ergonomia pracy
 • Zagrożenia w środowisku pracy
 • Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP wg. PN-N 18001:2004
 • Komunikacja społeczna
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Wypadkoznawstwo
 • Metodyka i profilaktyka bezpieczeństwa pracy
 • Wymagania budowlane BHP
 • Pedagogika pracy
 • Ratownictwo medyczne
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Ochrona środowiska naturalnego
 • Metodyka pisania prac podyplomowych
 • Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia:

 • Obrona pracy dyplomowej

Liczba godzin:184

Czas trwania studiów:2 semestry


Asystent Osoby Niepełnosprawnej:


Cel:

Przygotowanie do pełnienia funkcji asystenta osoby niepełnosprawnej, a w szczególności: pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie kompleksowej opieki nad osobą niepełnosprawną oraz pozyskanie kompetencji w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Inspiracją do powołania podyplomowych studiów z tego zakresu było rosnące zapotrzebowanie społeczne. W osobie niepełnosprawnej trzeba przede wszystkim dostrzec potrzebującego pomocy człowieka i nauczyć się udzielać adekwatnego do potrzeb i profesjonalnego wsparcia.
Uczestnictwo w zajęciach ma na celu przygotować do zdobycia właśnie takiej wiedzy
i umiejętności, które poprzez różnorodne formy działalności opiekuńczej bądź świadczenia pomocy powinny uczynić życie podopiecznego bardziej godnym i łatwiejszym.
Zakres działania asystenta osoby niepełnosprawnej dotyczy potrzeb zdrowotnych, psychicznych, zawodowych, społecznych i kulturalnych.

Adresaci:
Studia mają charakter kompetencyjny i adresowane są do osób pracujących z osobami niepełnosprawnymi w różnego typu ośrodkach i placówkach. Na studia zapraszamy także osoby, które codzienne życie dzielą z osobami o różnym stopniu niepełnosprawności.

Ramowy program:

 • Biomedyczne podstawy opieki nad osobami niepełnosprawnymi
 • Anatomia i fizjologia człowieka
 • Zagadnienia medyczne
 • Elementy psychoterapii i psychopatologii
 • Psychospołeczne aspekty niepełnosprawności w rodzinie
 • Elementy diagnostyki środowiskowej
 • Pedagogika specjalna
 • Prawne podstawy pomocy społecznej i ochrony zdrowia w Polsce
 • Niepełnosprawny na rynku pracy
 • Podstawy dietetyki
 • Podstawy pielęgnowania człowieka
 • Pierwsza pomoc
 • Umiejętności wspomagające działalność asystenta osoby niepełnosprawnej
 • Systemy komunikacji alternatywnej
 • Komunikacja interpersonalna z osobą niepełnosprawną
 • Zajęcia praktyczne
 • Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia:

 • Praca dyplomowa
 • Obrona pracy – egzamin dyplomowy

Liczba godzin:190 godzin

Czas trwania studiów:2 semestry


Wychowanie do życia w rodzinie:


Cel studiów:

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie" w szkołach. Studia stwarzają możliwość do poszerzenia wiedzy z niezbędnych do prowadzenia zajęć dyscyplin. Oprócz przygotowania merytorycznego pozwalają na doskonalenie umiejętności metodycznych.
 
Adresaci studiów:

Słuchaczami Podyplomowych Studiów "Wychowanie do życia w rodzinie" mogą zostać absolwenci studiów magisterskich i licencjackich wszystkich specjalności kierunku pedagogika i kierunków nauczycielskich, zainteresowani uzyskaniem uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych.
 
Uzyskiwane uprawnienia:

Słuchacz uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotu Wychowanie do Życia w ramach różnych jednostek oświatowych.
 
Program studiów:

Wprowadzenie do filozofii społecznej
Mechanizmy życia społecznego
Wstęp do prawa
Komunikacja społeczna
Zagadnienia biomedyczne
Zagadnienia seksuologiczne
Zagadnienia psychologiczno – pedagogiczne
Podstawy wychowania do życia w rodzinie
Wybrane problemy współczesnego świata
Dydaktyka wychowania do życia w rodzinie
Praktyki pedagogiczne
Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia:

Test z wybranych zagadnień programowych
Praca dyplomowa
 
Czas trwania studiów:3 semestry/ 350 godz.


Business English:

Cel:

 • przygotowanie do funkcjonowania w anglojęzycznym środowisku biznesowym,
 • przygotowanie anglistów do prowadzenia zajęć z Business English.

Adresaci:

 • osoby aktywnie uczestniczące w działalności gospodarczej, których zakres obowiązków wymaga posługiwania się językiem angielskim,
 • nauczyciele/lektorzy języka angielskiego zainteresowani prowadzeniem kursów Business English;

Ramowy program:

 • Podstawy zarządzania (język polski)
 • Podstawy marketingu (język polski)
 • Podstawy finansów i bankowości (język polski)
 • Business English – zarządzanie, marketing, bankowość, finanse, komunikacja, handel, rynek, dystrybucja, transport, produkcja, zatrudnienie, ochrona środowiska, ochrona konsumenta, struktura firmy, komunikacja międzykulturowa
 • Business Writing
 • Business Skills (konwersatorium)
 • Język negocjacji i zebrań
 • Język prezentacji
 • Język dyskusji – case study
 • Analiza tekstów biznesowo – prawniczych
 • Wykłady w języku angielskim z zakresu: Zarządzania, Marketingu, Finansów i Bankowości, Prawa

Forma zaliczenia:

 • Test z wybranych zagadnień programowych
 • Praca dyplomowa

Liczba godzin:180

Czas trwania:2 semestry

Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej:

Cel studiów:
1. Metodyczne przygotowanie nauczycieli wychowania przedszkolnego i I etapu edukacyjnego (klas I-III szkoły podstawowej) do nauczania języka angielskiego.
1. Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie znajomości języka angielskiego oraz wiedzy o krajach anglojęzycznych.

Adresaci:
Studia podyplomowe: „Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej” adresowane są do nauczycieli posiadających kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub szkołach podstawowych (klasy I-III) oraz znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym i zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji metodycznych do nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (Young Learners) oraz podniesieniem znajomości języka angielskiego.

Korzyści dla uczestników studiów:
1. Zdobycie kwalifikacji metodycznych do prowadzenia zajęć języka angielskiego w przedszkolach oraz w I etapie edukacyjnym (w klasach I-III szkoły podstawowej)
2. Podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli jeśli dana osoba nie ma ukończonych studiów filologicznych, może uczyć języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III jeżeli spełnia trzy warunki:

a) posiada uprawnienia do pracy w przedszkolach lub klasach I-III (czyli np. ukończyła studia licencjackie lub magisterskie w zakresie wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej);

b) legitymuje się uznawanym przez MEN certyfikatem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie B2 – np. certyfikat FCE na ocenę A lub B;

c) ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacji w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego.

Studia podyplomowe „Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej” pozwalają na spełnienie warunku c) rozporządzenia.
Dodatkowo w programie przewidziany jest blok przedmiotów realizowanych w języku angielskim pozwalający na podniesienie poziomu znajomości języka oraz zdobycie wiedzy o krajach anglojęzycznych:
-lektorat języka angielskiego rozwijający cztery sprawności: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie,
-kurs gramatyki opisowej języka angielskiego (przedmiot realizowany w języku angielskim),
-treści cywilizacyjne: święta, obyczaje, tradycje, życie społeczne, sporty, geografia, ustrój obszaru anglojęzycznego (przedmiot realizowany w języku angielskim),
-metodyka nauczania (przedmiot realizowany w języku angielskim).


Sylwetki wykładowców:

Zajęcia na studiach podyplomowych „Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej” prowadzone są w formie wykładów (w tym wykładów w języku angielskim) oraz zajęć warsztatowych (w języku angielskim) z wykorzystaniem najnowszych technik multimedialnych i materiałów stosowanych w nauczaniu języków obcych. Wykładowcy studiów są specjalistami w dziedzinie psychologii, pedagogiki, językoznawstwa oraz metodyki nauczania, posiadającymi wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego w grupie wiekowej Young learners.

Ramowy program nauczania:
1. Dydaktyka przedmiotu:
. Nauczanie języka angielskiego jako języka obcego.
. Elementy glottodydaktyki:
– podstawowe zagadnienia organizacji procesu nauczania języka obcego z uwzględnieniem czynnika wieku,
. Wybór treści i technik nauczania języka angielskiego:
– piosenki, gry i zabawy, storytelling, techniki plastyczne etc. i ich zastosowanie w nauczaniu języka angielskiego
. Przegląd dostępnych podręczników i metod do nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
2. Lektorat języka angielskiego
LISTENING (ćwiczenie rozumienia ze słuchu)
SPEAKING (ćwiczenie sprawności mówienia)
READING (czytanie)
WRITING (pisanie)
3. Gramatyka opisowa języka angielskiego:
Elementy fonetyki
Elementy morfologii
Elementy składni
4. Wiedza o krajach anglojęzycznych
Tradycje, święta i obyczaje krajów anglojęzycznych
Elementy życia społecznego, geografii, literatury, historii etc.
5. Praktyka

Forma zaliczenia:
Praca dyplomowa.
Egzamin dyplomowy.

Czas trwania studiów:3 semestry

Liczba godzin:360

CENNIK:
cennik (*.doc)

Do POBRANIA:
formularz zgłoszeniowy (*.doc)

PLAN ZAJĘĆ:
Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego zostanie przedstawiony studentom plan zajęć.