Rekrutacja

14 maja 2014

Studia Podyplomowe adresowane są do osób, które ukończyły studia wyższe (dyplom licencjata, inżyniera lub magistra).

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:
* formularz zgłoszeniowy
* odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
* 1 zdjęcie legitymacyjne
* kserokopia dowodu osobistego
* dowód uiszczenia opłaty wpisowej na rachunek Uczelni:

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Nr konta: 78 1090 1072 0000 0001 1991 0698

BZ WBK
z dopiskiem: SP – ZALICZKA /nazwa kierunku studiów podyplomowych/