Rekrutacja

25 stycznia 2013

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie w wyznaczonym przez Uczelnię terminie kompletu dokumentów oraz udokumentowanie posiadania wyższego wykształcenia w postaci załączonego do kompletu dokumentów dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja trwa!.

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe:

  • Złożenie kompletu dokumentów w Fundacji Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu.
  • Kandydaci, którzy składają dokumenty na studia podyplomowe są zwolnieni z opłaty wpisowej na studia podyplomowe.
  • Ukończone studia wyższe, tj. posiadanie jednego z dyplomów: licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera.
  • W przypadku cudzoziemców, wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce, albo dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany lub nostryfikowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą (Dz. U. 2011 Nr 196, poz. 1168).

Wymagane dokumenty:

  • Podanie do J.M. Rektora o przyjęcie na studia podyplomowe (według wzoru Uczelni) do pobrania w Fundacji Ekspert-Kujawy lub do pobrania  
  • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z kopią suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów),
  • Kopia dowodu osobistego (obie strony) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami,
  • 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane imieniem i nazwiskiem,