Zapraszamy do składania ofert!

17 stycznia 2011

 Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu w związku z realizacją projektu „Powrót do aktywności zawodowej” zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji szkolenia "Pracownik hurtowni z obsługą wózka widłowego".

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu w związku z realizacją projektu „Powrót do aktywności zawodowej” realizowanego w ramach PO KL, Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji szkolenia:

  • Pracownik hurtowni z obsługą wózka widłowego

W zakresie naszych oczekiwań jest zrealizowanie w/w szkolenia dla jednej grupy 8 – osobowej w okresie luty – marzec 2011.

Celem zajęć ma być nabycie umiejętności zawodowych z zakresu: technologii pracy w magazynie, zasad załadunku i rozładunku kontenerów w magazynie, przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów, sporządzania dokumentów magazynowych oraz budowy i obsługi wózków jezdniowych.

Na atrakcyjność oferty będzie wpływał ciekawy program zajęć i cena najbardziej dostępna dla beneficjentów niniejszego projektu.

Termin składania ofert upływa z dniem 31 stycznia 2011 (decyduje data wpływu do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu).

Oferty mogą być dostarczone za pomocą Poczty Polskiej, faxem, pocztą elektroniczną bądź osobiście.
Wraz z ofertą prosimy o załączenie oświadczenia, że oferent posiada:

  • uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania usługi;
  • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usługi i nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego